Publikācijas

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46/EK (1995.gada 24.oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 29.panta darba grupas izstrādātās vadlīnijas par atsevišķiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) jautājumiem


Eiropas Padome


Eiropola Apvienotā Uzraudzības institūcija


Last updated: 22.02.2017. 09:43