Personas datu apstrādes un speciālistu reģistrācijas kārtība

Pirms personas datu apstrādes uzsākšanas pārzinis reģistrē personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, ja pārzinis:

 • paredz personas datus nodot valstij, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts;
 • paredz personas datus apstrādāt, sniedzot finanšu vai apdrošināšanas pakalpojumus, veicot izlozes vai loterijas, tirgus vai sabiedriskā viedokļa pētījumus, personāla atlasi vai personāla novērtēšanu kā komercdarbības veidu, sniedzot parāda atgūšanas pakalpojumus un kredītinformācijas apstrādes pakalpojumus kā komercdarbības veidu;
 • veic sensitīvo personas datu apstrādi, izņemot gadījumus, kad minēto datu apstrādi veic grāmatvedības, personāla uzskaites (darba tiesisko attiecību) mērķiem vai to veic reliģiskās organizācijas;
 • apstrādā personas datus attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, sodāmību un sodiem administratīvo pārkāpumu lietās;
 • veic videonovērošanu, saglabājot personas datus;
 • Informācija un dokumentu paraugi videonovērošanas reģistrācijai

 • veic ģenētisko datu apstrādi.

Par katru personas datu apstrādes reģistrāciju vai izmaiņu reģistrāciju maksājama valsts nodeva:

 • valsts nodevas likme par personas datu apstrādes reģistrāciju ir 56,91 euro, savukārt, ja pārzinis ir fiziska persona vai sīkais uzņēmums (t.i. nodarbina mazāk kā 10 darbiniekus un gada apgrozījums nepārsniedz 2 milj. eiro), valsts nodevas likme ir 28,46 euro;
 • valsts nodevas likme par FPDAL noteikto reģistrējamo izmaiņu reģistrāciju ir 28,46 euro, savukārt, ja pārzinis ir fiziska persona vai sīkais uzņēmums (t.i. nodarbina mazāk kā 10 darbiniekus un gada apgrozījums nepārsniedz 2 milj. eiro), valsts nodevas likme ir 14,23 euro.

Bankas konts valsts nodevas maksājumam

Saņēmējs: Valsts Kase
Reģistrācijas nr.: 90000050138
Konta nr.: LV51TREL1060190913600
Saņēmēja iestāde: Valsts kase
Saņēmēja BIC: TRELLV22

Par valsts nodevu un Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumiem un uzliktajiem naudas sodiem var norēķināties ar maksājuma kartēm uz vietas inspekcijā – Blaumaņa ielā 11/13–11, iepriekš piesakoties pa tālruņa numuru 67223131

Pārzinis var nereģistrēt personas datu apstrādi, ja viņš norīko personas datu aizsardzības speciālistu.

Par personas datu aizsardzības speciālistu norīko fizisko personu:

 • kurai ir augstākā izglītība tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā;
 • kura ir apmācīta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā (MK noteikumi Nr.80);
 • un kura ir nokārtojusi pārbaudījumi Datu valsts inspekcijā.


Last updated: 31.05.2016. 08:46