Privātuma atruna

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: Datu valsts inspekcija, Reģ.Nr. 90001037264; Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, tālrunis:67223131, elektroniskā pasta adrese: info@dvi.gov.lv.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Saziņai ar Datu valsts inspekcijas datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz: DAS@dvi.gov.lv. Informējam, ka minētā e-pasta adrese nav domāta ziņu pieprasījumiem par noteiktas personas fizisko datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, šādā gadījumā Jums jāraksta uz e-pastu info@dvi.gov.lv.

Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati: Lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi.

Apstrādes juridiskais pamats:

  • Pretendenta personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Datu valsts inspekciju attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts; Valsts civildienesta likums un Darba likums);
  • Saņemot pretendenta pieteikumu Datu valsts inspekcijai rodas tiesiska interese apstrādāt pretendenta saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādi ir: Pārzinis un tā pilnvarotās personas, datu subjekts par sevi, tiesībsargājošajās vai uzraugošās iestādēs, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai:

Visa informācija, kas iegūta personāla atlases konkursa laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā vienu gadu par ierēdņa amata pretendentiem un ne ilgāk kā divus gadus par darbinieka amata pretendentiem, lai nodrošinātu Datu valsts inspekcijas tiesiskās intereses. Gadījumā, ja Datu valsts inspekcija saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.

Tas, ka pastāv tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību:

  • Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
  • Saņemt informāciju, vai Datu valsts inspekcija apstrādā pretendenta personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem;
  • Saņemt savus personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība);

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei: Pretendentam ir tiesības iesniegt pieteikumu par personas datu izmantošanu tiesā, ja pretendents uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.


Privātuma atruna nosaka mūsu privātuma praksi saistībā ar Datu valsts inspekcijas mājas lapu.  Jebkādas citas ārējas saites ar citām Web lapām ir identificētas ar atšķirīgu iekrāsojumu citā šrifta krāsā.

Datu valsts inspekcija pilnībā respektē Jūsu tiesības uz privātumu, un neievāks nekādu personīgo informāciju par Jums šajā web lapā bez Jūsu atļaujas. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat Datu valsts inspekcijai tiks apstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Datu valsts inspekcija nevāc nekādus Jūsu personas datus šajā lapā, neskaitot to informāciju, kuru Jūs brīvprātīgi nododat (piemēram, nosūtot mums e-pastu). Jebkura informāciju, kuru Jūs sniegsiet šādā veidā, nav pieejama trešajām personām, un Datu valsts inspekcija to izmanto tikai tiem mērķiem, kādiem Jūs šo informāciju sniedzāt.

Tehniskas detaļas, kas saistītas ar šīs Web lapas apmeklētājiem, ieraksta mūsu Interneta pakalpojumu sniedzējs, statistikas nolūkos. No mūsu puses nekāda informācija netiek izmantota Web lapu lietotāju identifikācijai. Tehniskās detaļas, kas tiek ierakstītas:

  • apmeklētāja web servera adrese;
  • domēna vārds (piemēram, lv, com, org, net)
  • iepriekšējā Web lapa, no kuras apmeklētājs mūs ir sasniedzis, ieskaitot jebkādus meklējumu terminus, kas izmantoti;
  • dati, kas norāda uz apmeklētāju plūsmu ap šo Web lapu (piemēram, lapas, kurām piekļūts un dokumenti, kuri lejupielādēti);
  • kāda veida tīkla pārlūkprogrammu lietotājs izmantoja.

Datu valsts inspekcija nemēģinās identificēt individuālos apmeklētājus, kā arī nesaistīs kādas tehniskās detaļas, kas minētas iepriekš ne ar vienu personu. Inspekcija nekad neatklās šādus tehniskos datus trešajām personām, respektējot Web lapas apmeklētāju privātumu.

Sīkdatņu lietošana tīmekļa vietnē dvi.gov.lv