Ievietots 01.11.2017 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka, sākot ar 2018. gada 25. maiju, tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Līdz ar to, lai veicinātu sabiedrības izpratni par Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām un piemērošanu fizisko personu datu apstrādē un aizsardzībā, Datu valsts inspekcija regulāri organizē informatīvās lekcijas  un nodrošina pārstāvību citu iestāžu un komersantu organizētajos semināros, diskusijās un konferencēs.

Ņemot vērā intersesi par fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību, Datu valsts inspekcija 2017. gada 4., 5., 17., 12., 19., 25. un 31. oktobrī organizēja informatīvās lekcijas Valsts  ieņēmumu dienesta, Latvijas Republikas reģionālo pašvaldību dzimtsarakstu nodaļu amatpersonām, AS “Augstsprieguma tīkls” darbiniekiem un Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas biedriem, kā arī nodrošināja pārstāvību kiberdrošības konferencē “Kiberšahs 2017”, konferencē “DSS ITSEC 2017: CYBERCRIME AND EU GDPR LABYRINTH”, Aizkraukles novada pašvaldības, Zemgales plānošanas reģionā uzņēmējdarbības centra un LIAA Jēkabpils biznesa inkubatora organizētajā seminārā “Biznesa darbnīca topošiem un esošiem uzņēmējiem” Aizkrauklē,  kā arī piedalījās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras rīkotajā diskusijā, kurā piedalījās Tieslietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāvji, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas organizētajā diskusijā,  sniedzot informāciju par Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanu un spēkā esošo normatīvo regulējumu par fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību.