Ievietots 20.07.2017 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija (turpmāk – Inspekcija) informē, ka, pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma (turpmāk – FPDAL) 29.panta pirmo daļu un trešās daļas 1. un 4.punktu un Latvijas Republikas tiesībsarga (turpmāk – Tiesībsargs) 2017. gada 12. aprīļa atzinumu Nr.6-6/10 pārbaudes lietā Nr.2016-10-5F (turpmāk – Atzinums), veica pārbaudi par elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv pieejamo informāciju par nekustamā īpašuma piespiedu izsoli.

Inspekcija informē, ka izsolāmo nekustamā īpašuma īpašnieku (turpmāk – Datu subjekti) personas datu (personas kodi un ziņas par personas darījumu pagātni un kredītsaistību apjomu) norādīšana elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ir personas datu apstrāde FPDAL 2.panta 4.punkta izpratnē.

Personas datu apstrāde (turpmāk – Datu apstrāde) ir jāveic saskaņā ar FPDAL 7.pantu, 10.panta pirmās daļas 2.punktu, 13.1pantu, kā arī ievērojot pārējās FPDAL noteiktās prasības.
Inspekcija veiktās pārbaudes ietvaros nekonstatēja, ka Satversmes un Satversmes tiesas noteiktajām kvalitātes prasībām atbilstošs likums nepārprotami paredz zvērinātiem tiesu izpildītājiem tiesības vai pienākumu piespiedu izsoles gadījumā ievietot informāciju par Datu subjektiem (personas kodi un ziņas par personas darījumu pagātni un kredītsaistību apjomu) elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv, līdz ar to secināja, ka zvērinātu tiesu izpildītāju veiktā Datu apstrāde nebija atbilstoša FPDAL 7.panta 3.punktam, 10.panta pirmās daļas 2.punktam un 13.1 pantam.

Inspekcija informē, ka, pamatojoties uz Tiesībsarga Atzinumā un Inspekcijas veiktās pārbaudes ietvaros konstatēto, kā arī pamatojoties uz FPDAL 29.panta trešās daļas 4.punktu, 29.panta ceturtās daļas 3.punktu, 2017.gada jūlija sākumā Inspekcija ir pieņēmusi tiesību aktos noteikto lēmumu 99 zvērinātu tiesu izpildītājiem ar patstāvīgu aizliegumu piespiedu izsoles gadījumā ievietot informāciju par Datu subjektiem (ziņas par personas darījumu pagātni un kredītsaistību apjomu un personas kodu) elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv, kā arī noteikusi veikt nepieciešamos pasākumus efektīvākai datu aizsardzībai arī elektronisko izsoļu vietnes pārzinim.

Papildus Inspekcija informē, ka 2016. gadā par elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv veikto personas datu apstrādi Inspekcija bija saņēmusi 6 iesniegumus. Izvērtējot saņemtos iesniegumus (sūdzības), piecos gadījumos, nekonstatējot fizisko personu datu aizsardzības pārkāpumus, Inspekcija iesniedzējiem sniedza atbildi ar attiecīgo izvērtējumu, ņemot vērā konkrētās lietas faktiskos apstākļus.

Vienā gadījumā Inspekcija konstatēja, ka zvērināta tiesu izpildītāja rīcība, publicējot iesniedzēja personas kodu interneta vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/, nebija atbilstoša FPDAL 13.1pantam, par ko ir paredzēta administratīvā atbildība. Savukārt Inspekcija informē, ka FPDAL 29.panta ceturtās daļas 6.punkts paredz Inspekcijai tiesības personas datu aizsardzības jomā likumā noteiktajā kārtībā uzlikt administratīvos sodus par pārkāpumiem personas datu apstrādē, nevis visos gadījumos pienākums to darīt.

Inspekcijas darbība galvenokārt ir preventīva, nevis sodīšanas funkcija, līdz ar to tās primārie uzdevumi ir efektīva fizisko personu datu aizsardzība (norādījumu par pārziņa veiktajā personas datu apstrādē konstatētajām nepilnībām un ierosinājumu sniegšana to novēršanai) un nelikumīgas personas datu apstrādes gadījumā nepieciešamo darbību veikšana ar mērķi pēc iespējas ātrāk pārtraukt to, tādā veidā mazinot datu subjektam radīto kaitējumu. Soda piemērošana ir galīgais ietekmēšanas līdzeklis. Līdz ar to Inspekcija, izskaidrojot FPDAL normas un aicinot turpmākā darbā zvērinātus tiesu izpildītājus ievērot FPDAL, un aizklāt personas datus, kas nav nepieciešami izsoles rīkošanai, ir veikusi preventīvu darbu.

Inspekcija aicina iedzīvotājus, īstenojot FPDAL noteiktās datu subjekta tiesības, sekot līdzi savu personu datu apstrādei arī turpmāk un informēt Inspekciju  datu apstrādes pārkāpuma konstatēšanas gadījumā.