Ievietots 17.04.2014 · sadaļā Arhīvs

2014.gada 9. un 10.aprīlī Briselē, Beļģijā norisinājās Direktīvas 95/46/EK 29.panta darba grupas 95.sanāksme, kurā piedalījās visu Eiropas Savienības dalībvalstu personas datu aizsardzības uzraudzību institūciju vadītāji, kā arī Eiropas datu aizsardzības uzrauga biroja un Eiropas Komisijas pārstāvji. Latviju sanāksmē pārstāvēja Datu valsts inspekcijas direktore Signe Plūmiņa.

Sanāksmes ietvaros tika apstiprināti 3 atzinumi:

1. Atzinums par pārziņa likumiskajām interesēm – precizē nosacījumus, kas pārziņiem ir jānodrošina, kā arī kādi soļi ir jāizpilda, kad pārzinis likumiskās intereses izmanto kā pamatu personas datu apstrādei. Direktīvas 95/46/EK 7.(f)pants paredz pārziņa vai jebkuru trešo personu, likumisko interešu sabalansēšanu ar datu subjekta fundamentālajām tiesībām vai interesēm, izpaužot personas datus. Atbilstoša 7.(f) panta piemērošana palīdzēs novērst pārmērīgu citu tiesisko pamatu, piemēram, datu subjekta piekrišanas, piemērošanu.

Lai sekmētu vienotu juridisku noteiktību, Darba grupa rekomendē ES datu aizsardzības Regulas projektā iekļaut nosacījumu, kas precizētu kritērijus, kas pārzinim jāņem vērā, veicot nepieciešamo “sabalansēšanas testu“. Atzinuma teksts pieejams angļu valodā Eiropas Komisijas mājaslapā.

2. Atzinums par anonimizēšanas metodēm – ņemot vērā to, ka attiecībā uz anonimizētiem personas datiem neattiecas personas datu aizsardzības likumdošanas prasības, atzinumā izvērtēta pieejamo anonimizēšanas metožu efektivitāte no personas datu aizsardzības viedokļa. Ņemot vērā iepriekš minēto, atzinumā Darba grupa sniedz praktiskas rekomendācijas, lai palīdzētu pārziņiem izvēlēties adekvātas personas datu anonimizēšanas procesu. Vienlaicīgi pārziņi tiek aicināti neuztvert anonimizāciju kā visatbilstošāko metodi, un attiecīgi pārziņi tiek aicināti regulāri izvērtēt personas datu apstrādes un aizsardzības riskus, ņemot vērā to, ka anonimizācija un atkal-identificēšana ir aktuāls izpētes jautājums un regulāri tiek publiskoti jauni atklājumi šī jautājuma kontekstā. Atzinuma teksts pieejams angļu valodā Eiropas Komisijas mājaslapā.

3. Atzinums par elektronisko komunikāciju novērošanu tiesībaizsardzības un nacionālās drošības nolūkā – Darba grupa aicina nodrošināt lielāku caurskatāmību un daudz ciešāku tiesībaizsardzības un drošības institūciju darbības uzraudzību šajā jomā. Kopš 2013.gada vasaras, kad publiski izskanējis jautājums par masveida novērošanas aktivitātēm, kuru īstenojuši izlūkdienesti ASV un ES, norisinājušas debates par šādas rīcības sekām attiecībā uz indivīdu privātumu, ņemot vērā, cik plašā apjomā tika veikta novērošana. Darba grupa atzinumā norāda, ka saskaņā ar pašreizējo normatīvo regulējumu, masveida un sistemātiska sabiedrības novērošana ir nelikumīga, un cīņa pret terorisma apkarošanu un novēršanu, kā arī citi nacionālās drošības aspekti neattaisno šādu masveida iedzīvotāju novērošanu. Cilvēktiesību ierobežojumu pieļaujami tikai tad, ja šādi pasākumi ir būtiski nepieciešami demokrātiskai sabiedrībai un ir proporcionāli šiem mērķiem.

Darba grupa definējusi šādas rekomendācijas:

  • Eiropas Savienības dalībvalstīm jādrošina lielāka caurskatāmība un kontrole attiecībā uz novērošanas pasākumiem, kurus īsteno tiesībaizsardzības un drošības iestādes. Šī kontrole ietver indivīda tiesības būt informētam par savu personas datu apstrādi un attiecīgajām institūcijām ir jānodrošina datu subjekta tiesības attiecībā uz veikto personas datu apstrādi un nodošanu.
  • Nodrošināt, ka atkārtoti nenotiks ļaunprātīga novērošanas programmu izmantošana. Jānodrošina efektīvu un neatkarīgu ārējo uzraudzību attiecībā uz tiesībaizsardzības un drošības iestāžu darbu, kas nozīmē arī personas datu aizsardzības uzraudzības institūciju iesaisti.
  • Eiropas Savienības institūcijām būtu nepieciešams pabeigt sarunas par personas datu aizsardzības reformas paketi.
  • Nepieciešams izstrādāt un pieņemt saistošu starptautisku līgumu, lai nodrošinātu spēcīgākas garantijas indivīdiem attiecībā novērošanas aktivitātēm.

Atzinuma teksts pieejams angļu valodā Eiropas Komisijas mājaslapā.