Ievietots 16.05.2014 · sadaļā Arhīvs

Eiropas Savienības Tiesas Lielā Palāta š.g. 13. maijā ir publicējusi spriedumu (C-131/12) Spānijas personas datu aizsardzības institūcijas (turpmāk – AEPD) prasībā interpretēt ES Datu aizsardzības Direktīvu (Direktīva 95/46/EK) attiecībā uz tīmekļa meklētājprogrammas Google darbību. Spriedumā skaidri noteikti interneta meklētājprogrammu pakalpojuma sniedzēja pienākumi attiecībā uz personas datu aizsardzību, tādejādi sniedzot risinājumu datu subjektiem tajos gadījumos, kad kompānija Google atteicās ievērot ES datu aizsardzības prasības un konkrētajā gadījumā arī Spānijas likumdošanas prasības.

Tiesas lēmumā minēts:

  • meklētājprogrammu darbība, kur tā saistīta ar identificētām vai identificējamām fiziskām personām, ir uzskatāma par personas datu apstrādi, bet meklētājprogrammas uzturētājs, piemēram, Google, – par personas datu pārzini, jo nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus;
  • ja meklētājprogrammas uzturētājam ir ES dalībvalstī reģistrēta struktūrvienība (angļu val. – establishment), kas piedāvā uz šīs dalībvalsts iedzīvotājiem vērstus reklāmas pakalpojumus, tad atbilstošā tīmekļa meklētāja veiktajai personas datu apstrādei ir jāatbilst Eiropas Savienības datu aizsardzības standartiem;
  • fiziskajām personām saskaņā ar Datu aizsardzības direktīvu ir tiesības pieprasīt meklēšanas rezultātu dzēšanu no meklētājprogrammas, pat ja konkrētā informācija joprojām ir atrodama izcelsmes mājaslapā un pat ja šīs lapas satura uzturētājs nav pieprasījis izmaiņas informācijas indeksācijā. Ja šāda prasība netiek izpildīta, personām ir tiesības vērsties nacionālajā personas datu aizsardzības uzraudzības iestādē vai tiesā pret meklētājprogrammas uzturētāju;
  • personas datu aizsardzības principi vienmēr ir pārāki par meklētājprogrammas uzturētāja ekonomiskajām interesēm, ja vien dzēšamajai informācijai nav publiskas vērtības un piekļuve šai informācijai ir nepieciešama saskaņā ar likumiskām sabiedrības interesēm.

Pēdējo gadu laikā AEPD arvien biežāk saņem iedzīvotāju sūdzības par Google, jo kompānija ir vairākkārt atteikusies pārtraukt iekļaut meklēšanas rezultātos informāciju, kas ir nepilnīga, kļūdaina vai kuras izplatīšana nodara kaitējumu vai zaudējumu konkrētam datu subjektam. Visos gadījumos prasītāji ir sašutuši, ka Google attiekusies prasības izpildīt, pirmkārt norādot, ka tās darbība nav pakļauta Spānijas likumdošanai. Pretēji šim apgalvojumam AEPD vienmēr ir uzskatījusi, ka saskaņā ar ES Datu aizsardzības Direktīvu (Direktīva 95/46/EK) un Spānijas datu aizsardzības likumdošanu, Google darbība jāvērtē pēc Spānijas tiesību aktiem, jo kompānijai ir struktūrvienība Spānijā, un tā izmanto aprīkojumu, kas atrodas Spānijas teritorijā. Kā arī tika uzsvērts, ka piedāvājot meklētājprogrammas pakalpojumus kompānija Google veic personas datu apstrādi un attiecīgi tas ir pārzinis šai personas datu apstrādei.

AEPD arī vienmēr uzturējusi prasību, lai kompānija Google nodrošina datu subjekta fundamentālās tiesības „būt aizmirstam” arī interneta vidē. Saistībā ar minēto spriedumu tomēr personas tiesības uz privātumu un personas datu aizsardzību atzīšana nav uzskatāma, ka tā ir pretrunā ar tiesībām uz vārda brīvību un tiesībām uz informāciju, un ka tā ir prioritāra vērtība demokrātiskā sabiedrībā.