Ievietots 20.03.2014 · sadaļā Arhīvs

(Informācija sagatavota, pamatojoties uz Lietuvas, Igaunijas un Latvijas personas datu aizsardzības uzraudzības institūciju secinājumiem pēc īstenotās vienotās pārbaudes azartspēļu sektorā)

Baltijas valstu personas datu aizsardzības uzraudzības institūcijas otro reizi īstenoja vienotu pārbaudi attiecībā uz personas datu apstrādi un aizsardzību azartspēļu sektorā. Kopumā trijās Baltijas valstīs pārbaudes 2013.gada ietvaros tika veiktas 13 kazino.

Jāņem vērā, ka nacionālā līmeņa normatīvie akti katrā no Baltijas valstīm nosaka zināmas prasības personas datu apstrādei un aizsardzībai, tai skaitā attiecībā uz nepieciešamo videonovērošanu azartspēļu organizēšanas vietās (t.sk. kazino), nodrošinot nepārtrauktu spēles telpu iekšējo un ārējo videonovērošanu. Tādēļ personas datu apstrāde un aizsardzība tika izvērtēta saistībā ar azarstpēļu sektoru reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un katras valsts fizisko personu datu aizsardzības likumdošanu.

Svarīgākie secinājumi

Svarīgākais vienotās pārbaudes secinājums – visos pārbaudes ietvaros pārbaudītajos kazino nepieciešams uzlabot to darbību saistībā ar veikto personas datu apstrādi un aizsardzību, īpašu uzmanību nepieciešams pievērst informācijai, kas tiek pieprasīta no klientiem (apmeklētājiem) un tās glabāšanas termiņiem, personas datu apstrādei videonovērošanas ietvaros (īpaši darbinieku darba kvalitātes izvērtēšanas nolūkā veiktajai, kā arī datu subjektu informēšanai par videonovērošanu).

Lietuvā un Latvijā daži kazino pieprasa un saglabā klientu pasu kopijas, lai gan normatīvie akti šajās valstīs nenosaka šādu prasību.

Lietuvā un Latvijā veiktajās pārbaudēs kazino tika konstatēts, ka nepieciešams pilnveidot praksi attiecībā uz tiešo mārketingu, komunicējot ar klientiem, lai nodrošinātu personas datu aizsardzības prasību ieviešanu.

Visās trīs Baltijas valstīs viens no lielākajiem problēmjautājumiem attiecināms uz personas datu glabāšanas termiņiem (gan videonovērošanas ietvaros apstrādātajiem personas datiem, gan kazino apmeklētāju reģistru) un šis jautājums tiks pārrunāts ar atbildīgajām šī sektora uzraudzības institūcijām visās Baltijas valstīs.

Visu Baltijas valstu personas datu aizsardzības uzraudzības institūcijas sniegs kazino rekomendācijas personas datu aizsardzības prasību ievērošanas nodrošināšanai.

Turpmākā rīcība

2014.gada ietvaros tiek plānots turpināt Baltijas valstu personas datu aizsardzības uzraudzības institūciju sadarbību, tādēļ plānots īstenot vienotu pārbaudi Baltijas valstīs uzņēmumos, kas sniedz skaistumkopšanas pakalpojumus kā ārstniecības iestādes.