Darba grupas

Eiropas Savienības institūciju un citas darba grupas, kuras apmeklē Datu valsts inspekcija

Darba grupas / sanāksmes nosaukums Darba grupas / sanāksmes izveidošanas pamats Darba grupas būtība
Eiropola informācijas sistēmas uzraudzības institūciju sanāksme Lēmums par Eiropas policijas biroja izveidi (Latvija pievienojās Eiropolam 2004.gada 2.septembrī) Pienākums ir sekot līdzi Eiropola darbībai un gādāt par to, lai netiktu pārkāptas privātpersonu tiesības, glabājot, apstrādājot un izmantojot Eiropola rīcībā esošos datus. Viens no veidiem, kā tiek veikts šis pamatuzdevums, ir pārbaudīt Eiropola darbu.
Eiropola Apvienotās uzraudzības iestādes Apelācijas komitejas sanāksme Eiropola konvencijas 24.pants Saskaņā ar Eiropola konvenciju, Eiropola Apvienotās uzraudzības iestādes Apelāciju komitejas pienākums ir izskatīt Eiropola lēmumu pārsūdzības, izmantojot visus piemērotus līdzekļus.
Vienotā Muitas informācijas sistēmas uzraudzības institūciju sanāksme Muitas konvencijas 18.pants Veic uzraudzību par Muitas informācijas sistēmu (MIS), nodrošinot, ka to personas datu izmantošana un apstrāde, kas ievadīti MIS, notiek nepārkāpjot datu subjekta tiesības uz datu aizsardzību.
Vienotā Šengenas informācijas sistēmas uzraudzības institūciju sanāksme Neatkarīga institūcija, kurā darbojas nacionālo datu aizsardzības institūciju pārstāvji, kā noteikts 1990.gada Konvencijā par Šengenas 1985.gada Līguma ieviešanu (114.panta 1.daļa) Veikt neatkarīgu Šengenas informācijas sistēmas datu bāzes kontroli un pārbaudīt, vai Šengenas informācijas sistēmā ievadīto datu apstrāde un izmantošana nav pretrunā attiecīgās personas tiesībām.
Direktīvas 95/46/ EK 29.panta darba grupa Darba grupa izveidota saskaņā ar direktīvas 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 29.pantu, ar ko izveidota darba grupa personu aizsardzībai attiecībā uz personas datu apstrādi.
Darba grupu veido katras dalībvalsts nozīmētās uzraudzības iestādes vai iestāžu pārstāvis un Kopienas iestādēm un struktūrām izveidotās iestādes vai iestāžu pārstāvis, kā arī Komisijas pārstāvis.
Darba grupā tiek skatīti jautājumi, kas saistīti ar datu aizsardzību Eiropas Savienības datu aizsardzības institūciju kontekstā.
Eiropas Padomes Konvencijas par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi Konsultatīvās komiteja Eiropas Padomes Konvencija par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi Konsultatīvās komitejas funkcijas noteiktas Konvencijas 19.pantā. Galvenais uzdevums – izteikt priekšlikumus ar mērķi veicināt vai uzlabot šīs Konvencijas īstenošanu.

Last updated: 06.06.2013. 23:40