Publikācijas

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46/EK (1995.gada 24.oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 29.panta darba grupas izstrādātās vadlīnijas par atsevišķiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) jautājumiem


Pamatnostādnēm ir rekomendējošs raksturs un tajās ietvertā informācija  var tikt mainīta.


Starptautiskā darba grupa par datu aizsardzību telekomunikāciju jomā (IWGDPT)


Eiropas Padome


Eiropola Apvienotā Uzraudzības institūcija


Eiropas Savienības Tiesas spriedumi


Eiropas Komisija

Last updated: 19.08.2020. 14:05