E-paraksts

Saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, elektroniskās identifikācijas uzraudzības komiteja veic uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzību atbilstoši Regulas Nr. 910/2014/ES prasībām.
Uzraudzības iestāde regulāri uzrauga uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju darbības atbilstību Regulas Nr. 910/2014/ES, šā likuma un citu normatīvo aktu prasībām.
Uzraudzības iestāde izveido, uztur un publicē savā tīmekļvietnē uzticamības sarakstus, tai skaitā informāciju par uzticamajiem sertifikācijas pakalpojumu sniedzējiem, par kuriem tā ir atbildīga, kā arī informāciju par šo pakalpojumu sniedzēju sniegtajiem uzticamajiem sertifikācijas pakalpojumiem un atbilstoši Regulai Nr. 910/2014/ES sniedz informāciju Eiropas Komisijai.
Last updated: 15.03.2019. 10:52