Nolikums

Informācija tiek aktualizēta.

2018.gada 18.decembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 832  “Par Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumu Nr.1415 “Datu valsts inspekcijas nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušiem”” (Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/303900-par-ministru-kabineta-2013-gada-10-decembra-noteikumu-nr-1415-datu-valsts-inspekcijas-nolikums-atzisanu-par-speku-zaudejusiem )

Last updated: 11.01.2019. 14:31