Sākot ar 2018.gada 25.maiju tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kas paredz, ka saskaņā ar VDAR 37. pantā noteiktajiem gadījumiem, organizācijām būs obligāta prasība iecelt personas datu apstrādes speciālistu.

Šobrīd personas datu aizsardzības speciālista iecelšana ir brīvprātīga pārziņa izvēle. Saskaņā ar Fizisko personas datu aizsardzības likuma 21. pantu pirms personas datu apstrādes uzsākšanas pārzinis reģistrē personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā vai norīko fizisko personu – datu aizsardzības speciālistu – šajā pantā minētajos gadījumos.

Datu aizsardzības speciālists ir fiziska persona, kurai ir augstākā izglītība tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā un kura ir apmācīta Ministru kabineta 2008. gada 5. februāra noteikumos Nr.80 “Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība” noteiktajā kārtībā (Fizisko personu datu aizsardzības likuma 21.panta otrā daļa).

29.panta darba grupa (izveidota pamatojoties uz Direktīvas 95/46/EK) ir izstrādājusi vadlīnijas par personas datu aizsardzības speciālistiem, lai sagatavotos 2018.gada 25.maijam un Vispārīgās datu aizsardzības regulas tiešas piemērošanas uzsākšanai.

Vadlīnijas pieejamas: http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44100

Uz 2017. gada 30. jūniju Datu valsts inspekcija 142 personām ir piešķīrusi personas datu aizsardzības speciālista kvalifikāciju un izsniegusi personas datu aizsardzības speciālista apliecību.

Bet vai Tu zināji, ka arī pēc kvalifikācijas apliecības saņemšanas jāturpina profesionālā pilnveide?

Datu valsts inspekcija vērš uzmanību, ka datu aizsardzības speciālista pienākums ir pastāvīgi rūpēties par savas kvalifikācijas uzturēšanu.

IAPP (The International Association of Privacy Professionals) ir pasaules lielākā un globālākā bezpeļņas organizācija, kura vieno nozares profesionāļus, kuri vēlas attīstīties un virzīt savu karjeru uz augšu personas datu aizsardzības jomā.  IAPP ir organizācija, kas vieno personas, rīkus un globālās informācijas pārvaldības praksi, sekojot līdzi mūsdienu strauji mainīgajai informācijas ekonomikai un attīstībai.

Arī Tu vari kļūt par sertificētu starptautiskās personas datu aizsardzības speciālistu organizācijas IAPP biedru.

IAPP piedāvā trīs veidu apmācības programmas:

1. Certified Information Privacy Professional (Europe) – apmācību kurss ietver Eiropas nacionālos tiesību aktus par personas datu aizsardzību, privātuma terminoloģiju  un sniedz praktiski pielietojamus piemērus par personas datu aizsardzību un pārrobežu datu plūsmu;

att

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Certified Information Privacy Manager – apgūstot apmācību kursu, Tu ne tikai iegūsti zināšanas par normatīvo aktu piemērošanu personas datu aizsardzībā, bet arī spēj izveidot programmas pārvaldību organizācijām, kuras veic personas datu apstrādi un zini kā pārvaldīt privātumu ikdienā;

att

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Certified Information Privacy Technologist – personas datu aizsardzību un konfidencialitāti nenodrošina tikai normatīvie akti, attīstoties tehnoloģijām daudzas organizācijas personas datus apstrādā un uzglabā elektroniski, lai nodrošinātu augstākos aizsardzības standartus informācijas tehnoloģijas jomā, IAPP izveidoja apmācību kursu, kur personas datu aizsardzības speciālistiem ir iespēja iegūt zināšanas IT jomā, nodrošinot organizācijas privātuma politiku personas datu apstrādē.

att

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāk informācijas par IAPP sertifikāta un biedra statusa iegūšanu pieejams: https://iapp.org/media/pdf/certification/IAPP_Privacy_Certification_Candidate_Handbook.pdf

att

Sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai arī sociālajos tīklos:  facebook.com (@Datuvalstsinspekcija) un Twitter (@Datu_inspekcija).