Personas datu apstrādes un speciālistu reģistrācija

Sākot ar 2018.gada 25.maiju tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula).

Informējam, ka ievērojot Regulas 89.apsvērumā noteikto, personas datu apstrādes reģistrācijas pienākums pēc Regulas tiešas piemērošanas uzsākšanas vairs nepastāv, līdz ar to pēc Regulas tiešas piemērošanas uzsākšanas Inspekcija personas datu apstrādes reģistrāciju neveic.

Vienlaikus informējam, ka neskatoties uz to, ka sākot ar 2018.gada 25.maiju personas datu apstrādes reģistrācija nav jāveic, pārziņiem jebkurā gadījumā Regulas prasības ir obligātas. Proti, Regulas 5.panta otrajā daļā ir iestrādāts pārskatatbildības princips. Šis princips nosaka, ka pārzinim ir pienākums nodrošināt tādu personas datu apstrādes procesu organizācijā, kas ļauj pierādīt, ka pārziņa veiktā personas datu apstrāde ir atbilstoša datu aizsardzības normatīvā regulējuma prasībām.

Par nepieciešamību norīkot personas datu aizsardzības speciālistu Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību nodrošināšanai  – https://www.dvi.gov.lv/lv/zinas/par-nepieciesamibu-norikot-personas-datu-aizsardzibas-specialistu-visparigas-datu-aizsardzibas-regulas-prasibu-nodrosinasanai/

Datu valsts inspekcija aicina iepazīties ar:

29.panta darba grupas izstrādātajām vadlīnijām un ieteikumiem attiecībā uz personas datu apstrādi un aizsardzību – https://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/starptautiska-sadarbiba/publikacijas/ ;

Informāciju par Vispārīgo datu aizsardzības regulu – https://www.dvi.gov.lv/lv/par-regulu-un-datu-aizsardzibu/ ;

Eiropas Komisijas tīmekļa vietni, kas veltīta datu aizsardzības noteikumu reformai -https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform_lv

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Datu valsts inspekciju konsultāciju laikā, zvanot uz tālruņa numuru 67223131.

Last updated: 06.11.2018. 15:08