Privātuma atruna

print

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: Datu valsts inspekcija, Reģ.Nr. 90001037264; Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, tālrunis:67223131, elektroniskā pasta adrese: info@dvi.gov.lv.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Saziņai ar Datu valsts inspekcijas datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz: DAS@dvi.gov.lv. Informējam, ka minētā e-pasta adrese nav domāta ziņu pieprasījumiem par noteiktas personas fizisko datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, šādā gadījumā Jums jāraksta uz e-pastu info@dvi.gov.lv.

Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati: 

 • Vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas dati, kontaktinformācija, darba pieredze, izglītība (ieskaitot kursus un sertifikātus), valodu prasme, cita informācija kuru Jūs vēlaties sniegt inspekcijai – lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi.
 • Balss, informācija, kuru Jūs vēlaties sniegt inspekcijai, t.sk., vārds, uzvārds, situācijas izklāsts – telefonsarunu ieraksta veikšana kvalitātes kontroles nodrošināšanai.
 • Vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kā arī informācija, kuru Jūs pats/i esat sniedzis/usi un inspekcijai nepieciešamā informācija, lai izpildītu juridisku pienākumu – lai izpildītu uz inspekciju attiecināmu juridisku pienākumu.
 • Vārds, uzvārds, balss ieraksts – apmeklētāju pieņemšanas kvalitātes kontroles un inspekcijas darbības tiesiskuma nodrošināšanai.

Apstrādes juridiskais pamats:

 • Pretendenta personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Datu valsts inspekciju attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts; Valsts civildienesta likums un Darba likums);
 • Saņemot pretendenta pieteikumu Datu valsts inspekcijai rodas tiesiska interese apstrādāt pretendenta saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts);
 • Telefonsarunu ieraksta veikšana kvalitātes kontroles nodrošināšanai;
 • Apmeklētāju pieņemšanas kvalitātes kontroles un inspekcijas darbības tiesiskuma nodrošināšanai:

Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas ir: Pārzinis un tā pilnvarotās personas, datu subjekts par sevi, tiesībsargājošajās vai uzraugošās iestādēs, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšanas termiņi: Informācija par personas datu apstrādi, aizsardzību un glabāšanas termiņiem norādīta Datu valsts inspekcijas Privātuma politikā.

Tas, ka pastāv tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību:

 • Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
 • Saņemt informāciju, vai Datu valsts inspekcija apstrādā pretendenta personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem;
 • Saņemt savus personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība);

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei: Ja gadījumā Jums ir pamatotas bažas par to, ka Datu valsts inspekcija veic Jūsu personas datu apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, Jums ir tiesības iesniegt par to pieteikumu tiesā.

Datu valsts inspekcijas Privātuma politika (pilns teksts)


Privātuma atruna nosaka mūsu privātuma praksi saistībā ar Datu valsts inspekcijas mājas lapu.  Jebkādas citas ārējas saites ar citām Web lapām ir identificētas ar atšķirīgu iekrāsojumu citā šrifta krāsā.

Datu valsts inspekcija pilnībā respektē Jūsu tiesības uz privātumu, un neievāks nekādu personīgo informāciju par Jums šajā web lapā bez Jūsu atļaujas. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat Datu valsts inspekcijai tiks apstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Datu valsts inspekcija nevāc nekādus Jūsu personas datus šajā lapā, neskaitot to informāciju, kuru Jūs brīvprātīgi nododat (piemēram, nosūtot mums e-pastu). Jebkura informāciju, kuru Jūs sniegsiet šādā veidā, nav pieejama trešajām personām, un Datu valsts inspekcija to izmanto tikai tiem mērķiem, kādiem Jūs šo informāciju sniedzāt.

Tehniskas detaļas, kas saistītas ar šīs Web lapas apmeklētājiem, ieraksta mūsu Interneta pakalpojumu sniedzējs, statistikas nolūkos. No mūsu puses nekāda informācija netiek izmantota Web lapu lietotāju identifikācijai. Tehniskās detaļas, kas tiek ierakstītas:

 • apmeklētāja web servera adrese;
 • domēna vārds (piemēram, lv, com, org, net)
 • iepriekšējā Web lapa, no kuras apmeklētājs mūs ir sasniedzis, ieskaitot jebkādus meklējumu terminus, kas izmantoti;
 • dati, kas norāda uz apmeklētāju plūsmu ap šo Web lapu (piemēram, lapas, kurām piekļūts un dokumenti, kuri lejupielādēti);
 • kāda veida tīkla pārlūkprogrammu lietotājs izmantoja.

Datu valsts inspekcija nemēģinās identificēt individuālos apmeklētājus, kā arī nesaistīs kādas tehniskās detaļas, kas minētas iepriekš ne ar vienu personu. Inspekcija nekad neatklās šādus tehniskos datus trešajām personām, respektējot Web lapas apmeklētāju privātumu.

Sīkdatņu lietošana tīmekļa vietnē dvi.gov.lv