Ievietots 14.02.2018 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka Latvijas Komercbanku asociācijas Padome 2018.gada 2.februārī apstiprināja ieteikumus Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanai bankās (turpmāk – Vadlīnijas).

Datu valsts inspekcijas ieskatā Vadlīnijas ir lietderīgs informatīvs dokuments, kurā tiek skaidroti jautājumi par personas datu aizsardzību, ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulā[1] ietvertās prasības, kuras tiks piemērotas sākot ar 2018.gada 25.maiju. Dokuments būs noderīgs gan personām ar iepriekšēju pieredzi datu aizsardzībā, jo tajā tiek skaidroti salīdzinoši jaunie termini, ko ievieš Vispārīgā datu aizsardzības regula, gan arī personām, kas ar personas datu aizsardzības problemātiku saskarsies pirmo reizi, jo tiek plaši skaidroti arī personas datu aizsardzības pamatjautājumi.

Datu valsts inspekcija bija iesaistīta Vadlīniju izstrādē un Vadlīnijās sniegtie ieteikumi personas datu apstrādei banku sektorā ir atbilstoši pašreizējai izpratnei par atbilstību personas datu aizsardzības prasībām.

Vienlaikus Datu valsts inspekcija vērš uzmanību, ka Vadlīnijās un ieteikumos nav iespējams paredzēt visas situācijas un katram pārzinim ir jāturpina pastāvīgi vērtēt sava veiktā un plānotā datu apstrāde, lai savlaicīgi identificētu riskus un nepieciešamos pasākumus, lai riskus mazinātu.

Datu valsts inspekcija uzskata, ka šādu Vadlīniju izstrāde var kalpot kā piemērs arī citām nozarēm, lai palīdzētu nodrošināt normatīvajam regulējumam atbilstoša datu aizsardzības standarta ieviešanu. Līdz ar to Datu valsts inspekcija aicina ar Vadlīniju saturu iepazīties ne tikai komercbankas, kuras ir šo vadlīniju tiešās adresātes, bet arī visus citus pārziņus.

 

Latvijas Komercbanku asociācijas izstrādātās vadlīnijas “Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanai bankās” – https://www.lka.org.lv/news/ieteikumi-visparigas-datu-aizsardzibas-regulas-piemerosanai-bankas/

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).