Ievietots 20.02.2019 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas (EDPB)* interneta vietnē publicēta EDPB 2019/2020 DARBA PROGRAMMA

EDPB 2019/2020 DARBA PROGRAMMA pieejama  https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb-2019-02-12plen-2.1edpb_work_program_en.pdf

EDPB darba plānā ir paredzēti četri galvenie uzdevumi:

  1. Izstrādāt viedokļus, vadlīnijas, rekomendācijas un labās prakses piemērus, lai veicinātu vienotu izpratni par Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Policijas direktīva**;
  2. Konsultēt Eiropas Komisiju par visiem jautājumiem, kas saistīti ar personas datu aizsardzību Eiropas Savienībā;
  3. Veicināt konsekventu Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību piemērošanu, jo īpaši pārrobežu datu aizsardzības lietās;
  4. Veicināt sadarbību un efektīvu informācijas un paraugprakses apmaiņu starp Eiropas Savienības datu aizsardzības uzraudzības iestādēm.

! Programma ir pieejama angļu valodā.

* EDPB ir neatkarīga Eiropas struktūra, kas veicina datu aizsardzības noteikumu konsekventu piemērošanu visā Eiropas Savienībā un veicina sadarbību starp ES un EEZ EBTA (Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācija (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice)) datu aizsardzības uzraudzības iestādēm.

** Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI

Eiropas Savienības datu aizsardzības uzraudzības iestāžu saraksts pieejams https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-are-data-protection-authorities-dpas_lv .