Ievietots 20.12.2017 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Ievērojot masu informācijas līdzekļos izskanējušo informāciju, Datu valsts inspekcija (turpmāk – Inspekcija) norāda, ka tā nav uzsākusi administratīvā pārkāpuma lietvedību par VDK zinātniskās izpētes komisijas (turpmāk – Komisija) darbu vai pētījumiem. Šāds iespaids VDK zinātniskās izpētes komisijai, iespējams, radies saistībā ar to, ka pieprasot informāciju, ir norādīts uz vispārējiem personas datu aizsardzības principiem un normām, kuras pārkāpjot, personas datu apstrāde ir uzskatāma par neatbilstošu.

Konkrētajā gadījumā Inspekcija pēc saņemtās informācijas par šādas informācijas publicēšanas faktu veic pārbaudi Administratīvā procesa likuma ietvaros par LPSR valsts  drošības komitejas kadru personas lietās esošo darbinieku dzīvo radinieku (vai citu personu)  personas datu publicēšanu Latvijas Universitātes mājaslapā pieejamos lietu ieskatos pirms izpētes pabeigšanas un publicēšanas.

Ievērojot to, ka Fizisko personu datu aizsardzības likums nav attiecināms uz mirušajiem, Inspekcija nevērtē attiecīgo VDK darbinieku personas datu apstrādes pieļaujamību.

Norādām, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 91.pantu visi cilvēki Latvijā ir  vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Satversmes 96.pantā nostiprinātas ikvienas personas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. Savukārt saskaņā ar Informācijas atklātības likumu informācija par fiziskās personas privāto dzīvi ir ierobežotas pieejamības informācija. Tādējādi informācijas par fiziskas personas dzīvi publiskošana ir pieļaujama tikai, ja tā atbilst Satversmei un personas datu aizsardzības regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta pirmo daļu Valsts pārvalde ir pakļauta likumam un tiesībām. Tā darbojas normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros. Valsts pārvalde savas pilnvaras var izmantot tikai atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim.

Ievērojot minēto, Inspekcija nav tiesīga atteikties pildīt tai noteiktos pienākumus, pamatojoties uz to, ka publicētā informācija attiecas uz LPSR Valsts drošības komitejas bijušajiem darbiniekiem. Pārbaudes ietvaros Inspekcija ir tikai pieprasījusi Latvijas Universitāti  sniegt informāciju par šādas personas datu apstrādes tiesisko pamatu un mērķi. Pēc attiecīgās informācijas saņemšanas Inspekcija izvērtēs attiecīgo personas datu publicēšanas tiesiskumu un iespējamību, un informēs sabiedrību par pārbaudē konstatēto.

Satversmes ievadā noteikts totalitāro režīmu nosodījums, kā arī Latvijas Republikas parlaments 1991. gada 24. augustā atzina čeku par noziedzīgu organizāciju. Ievērojot to, ka  Komisijas pienākums veikt Valsts drošības komitejas zinātnisko izpēti ir noteikts likuma “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu” 18.pantā, Inspekcijas ieskatā Komisijai nepastāv pamats pārtraukt veikt zinātnisko izpēti un informācijas par mirušajiem VDK darbiniekiem publicēšanu.

PAPILDINĀTS 11.01.2018.

Pārbaudes ietvaros 2017.gada 29.decembrī Inspekcija saņēma Latvijas Universitātes atbildi uz Inspekcijas 2017.gada 12.decembra informācijas pieprasījumu par VDK personas lietās esošo darbinieku dzīvo radinieku (vai citu personu) personas datu publicēšanu Latvijas Universitātes interneta vietnē pirms izpētes pabeigšanas. Inspekcija šobrīd izvērtē Latvijas Universitātes sniegto informāciju par attiecīgo personu datu apstrādes tiesisko pamatu un mērķi (informācijas publicēšanas tiesiskumu un iespējamību). Inspekcija informē, ka pārbaude tiek veikta Administratīvā procesa likumā noteiktajos termiņos, un informēs sabiedrību par pārbaudē konstatēto.

Inspekcija norāda, ka Inspekcijas darbībai ir ne tikai sodīšanas funkcija, bet arī preventīva, līdz ar to tās primārie uzdevumi ir efektīva fizisko personu datu aizsardzība (norādījumu par pārziņa veiktajā personas datu apstrādē konstatētajām nepilnībām un ierosinājumu sniegšana to novēršanai) un nelikumīgas personas datu apstrādes gadījumā nepieciešamo darbību veikšana, ar mērķi pēc iespējas ātrāk tās pārtraukt, tādā veidā mazinot datu subjektam radīto kaitējumu.

Līdz ar to, gadījumā, ja Inspekcija konstatēs Latvijas Universitātes rīcībā neatbilstības fizisko personu datu aizsardzību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Inspekcija savas kompetences ietvaros veiks visas nepieciešamās darbības konstatēto neatbilstību novēršanai, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegs rekomendācijas un ierosinājumus personas datu apstrādes tiesiskuma nodrošināšanai.

Informāciju sagatavoja Datu valsts inspekcija,

tālrunis 67223131, e-pasts info@dvi.gov.lv