Ievietots 26.07.2018 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Datu valsts inspekciju 2018.gada 25.jūlijā rīkoja semināru par datu aizsardzības regulas prasībām.

Seminārā tika sniegta informācija par:

  • Datu apstrādes principi un datu subjektu tiesības
  • Pārskatatbildības rīki un apstrādes
  • Tipiskākie pārkāpumi un sankcijas
  • Citas aktualitātes datu apstrādes jomā

Semināra videoieraksts pieejams Latgales plānošanas reģiona sociālās tīklošanas vietnes Facebook profilā https://www.facebook.com/pg/latgales.regions/videos/?ref=page_internal .

Datu valsts inspekcija izsaka pateicību semināra dalībniekiem par ierosinājumiem un saturīgām diskusijām.

*- Sākot ar 2018.gada 25.maiju tika uzsākta Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK prasību piemērošana https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679