Bankas konti valsts nodevu un naudas sodu maksājumiem
Saņēmējs: Valsts Kase
Reģistrācijas nr.: 90000050138
Konta nr.: (skatīt zemāk)
Saņēmēja iestāde: Valsts kase
Saņēmēja BIC: TRELLV22
LV51TREL1060190913600 LV69TREL1060191019200
Bankas konts Kredītinformācijas biroja nodevai un nodevai par licences izsniegšanu rīcības kodeksa pārraudzības institūcijai Naudas sodi, ko uzliek Datu valsts inspekcija