Datu valsts inspekcija ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma 3. pantu, un personas datu apstrādes uzraudzības iestāde Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē. Iestāde pilda Vispārīgajā datu aizsardzības regulā un citos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus fizisko personu datu apstrādes jomā. 
           Datu valsts inspekcija izveidota pamatojoties uz spēku zaudējušo Fizisko personu datu aizsardzības likumu un savu darbību uzsāka 2001.gada 1.janvārī. Datu valsts inspekcija savā darbībā ir funkcionāli neatkarīga iestāde. Tās neatkarības statusu paredz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 52. pants. Neatkarīgas uzraudzības iestādes statuss ir būtiska sastāvdaļa fizisku personu datu aizsardzībā un efektīvā funkciju izpildē.