Datu valsts inspekcija dara zināmu, ka saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – Regula) 12.panta trešo daļu pārzinis (turpmāk – organizācija) bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas datu subjektu informē par darbību, kas pēc pieprasījuma veikta saskaņā ar Regulas 15.–22.pantu.


Tev ir tiesības vērsties pie organizācijas

 Tev ir piekļuves tiesības saviem personas datiem (Regulas 15.pants)

Ja organizācija apstrādā Tavus personas datus, tad Tev ir tiesības pieprasīt piekļuvi visiem saviem personas datiem, tai skaitā saņemt savu personas datu kopijas sev izvēlētā formātā.

Labot neprecīzus personas datus (Regulas 16.pants)

Ja pamani, ka organizācijas rīcībā ir neprecīza informācija, kura satur Tavus personas datus, tad Tev ir tiesības un organizācijai ir pienākums bez nepamatotas kavēšanās labot neprecīzus datus.

Tiesības “Tikt aizmirstam” ( Regulas 17.pants)

Ja organizācija apstrādā Tavus personas datus, tad, saskaņā ar Regulā noteiktajiem gadījumiem, Tev ir tiesības un organizācijai ir pienākums bez nepamatotas kavēšanās dzēst Tavus personas datus.

Ierobežot savu personas datu apstrādi ( Regulas 18.pants)

Tev ir tiesības panākt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja :

  • Apstrīdi, ka Tavi personas dati organizācijas rīcībā ir precīzi;
  • Tavu personas datu apstrāde ir nelikumīga;
  • Organizācijai Tavi personas datu nav nepieciešami, bet zini, ka tie ir nepieciešami Tev, lai īstenotu savas vai aizstāvētu savas likumīgās prasības;
  • ja Tavas tiesības uz datu aizsardzību ir svarīgākas par organizācijas leģitīmajām interesēm.

Saņemt informāciju par savu datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu (Regulas 19.pants)

Organizācijai ir pienākums ziņot, ja Tavi personas dati ir izpausti trešajām personām, veikti personas datu labojumi, dzēšanu vai ir veikta Tavu personas datu apstrādes ierobežošana.

Tiesības saņemt savus datus “atpakaļ” vai veikt savu personas datu “pārnešanu” citai organizācijai (20.pants)

Ja organizācija apstrādā Tavus personas datus pamatojoties uz Tavu iepriekš sniegto piekrišanu vai starp organizāciju un Tevi noslēgtām līgumsaistībām, tad Tev ir tiesības pieprasīt, lai organizācija atgriež “atpakaļ” Tavus personas datus vai “pārnes” tos citai organizācijai.

Tiesības iebilst datu apstrādei, ja Tavas tiesības uz datu aizsardzību ir svarīgākas par organizācijas leģitīmajām interesēm (21.pants)

Ja organizācija apstrādā Tavus personas datus, tad izvērtējot, savas tiesības uz datu aizsardzību, Tev ir tiesības iebilst savu personas datu apstrādei.

Atceries, ka organizācijai ir jāpierāda, ka organizācijas leģitīmās intereses ir svarīgākas par Tavām tiesībām uz personas datu apstrādi.

!! Ja Tavus personas datus apstrādā tiešās tirgvedības nolūkos, tad jebkurā laikā Tev ir tiesības iebilst savai personas datu apstrādei, tai skaitā lūgt dzēst Tavus personas datu no organizācijas datu bāzes.

Tiesības iebilst automatizētais personas datu apstrādei, tai skaitā profilēšanai (Regulas 22.pants)

Ja vien automatizēta personas datu apstrāde nav atļauta īpašā tiesību aktā, tad Tev ir tiesības paust savu viedokli automatizētas lēmumu pieņemšanas gadījumā. Organizācijai ir jānodrošina atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu Tavas tiesības un brīvības, un leģitīmās intereses.


Kādi dokumenti ir jāiesniedz?

Realizējot savas tiesības, Datu valsts inspekcija rekomendē vērsties pie organizācijas, iesniedzot oficiāli iesniegumu.

Lai dokumentam būtu juridisks spēks, saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likuma 4.panta pirmo daļu tajā iekļauj dokumenta autora nosaukumu, dokumenta datumu un parakstu. Saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma 3.panta pirmo daļu prasība pēc dokumenta rakstveida formas attiecībā uz elektronisko dokumentu ir izpildīta, ja elektroniskajam dokumentam ir elektroniskais paraksts un elektroniskais dokuments atbilst citām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

 Strīda gadījumā oficiāls iesniegums būs kā pierādījums, ka es izmantojis savas Regulā noteiktās tiesības, bet organizācija nepilda Regulā noteiktos pienākumus.

Datu subjekta informācijas pieprasījuma paraugs 


Organizācijas rīcība, ja saņem pieprasījumu

Organizācija viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas informē Tevi par darbību, kas pēc pieprasījuma veikta saskaņā ar Regulas 15.–22.pantu.

Vajadzības gadījumā minēto laikposmu var pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu. Pārzinis informē datu subjektu par jebkuru šādu pagarinājumu un kavēšanās iemesliem mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Ja datu subjekts pieprasījumu iesniedz elektroniskā formā, informāciju, ja iespējams, sniedz elektroniskā formā, izņemot, ja datu subjekts pieprasa citādi.


Datu valsts inspekcija

Ja organizācija nepilda Regulā noteiktos pienākumus, tad Tev ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā, rakstot oficiālu iesniegumu, par “Sūdzība par personas datu apstrādi”. Informācija un iesnieguma paraugs pieejams – https://www.dvi.gov.lv/lv/iesniegumu-paraugi

Izskatot saņemto iesniegumu (sūdzību) Datu valsts inspekcija savas kompetences ietvaros uzsāk pārbaudi, ja tiek konstatēts fiziskas personas datu apstrādes pārkāpums saskaņā ar Regulā noteiktajām prasībām un, ja persona (datu subjekts) ir izmantojis Regulā (15.-22.pantā) noteiktās tiesības vērsties pie pārziņa[1].

Tādējādi Datu valsts inspekcija atgādina, ka Tev ir tiesības rakstveidā vērsties pie pārziņa, izmantojot savas Regulā (15.-22.pantā) noteiktās tiesības.

 

[1] Gadījumā, ja pārzinis nepilda Regulā noteiktos pienākumus, datu subjektam saskaņā ar Regulas 77.pantu ir tiesības šo pārziņa rīcību apstrīdēt uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā), pievienojot dokumentus, kas apliecina, ka pārzinis atsakās pildīt vai nepilda tam ar likumu noteiktos pienākumus. Šādā gadījumā Datu valsts inspekcijai saskaņā ar Regulas 57.panta 1.punkta “f” apakšpunktu ir pienākums izskatīt sūdzību un īstenot Regulā minētās tiesības. Informējam, ka katrs gadījums izvērtējams individuāli.