Šajā informācijas bagātajā laikmetā arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta personas datu apstrādes, uzraudzības un aizsardzības jautājumiem. Mūsdienās kā personiskā, tā arī publiskā dzīve nav iedomājama bez interneta un moderno tehnoloģiju izmantošanas. Gan iepērkoties dažādu valstu interneta veikalos, reģistrējoties dažādos portālos un veicot citas aktivitātes internetā,  īpaša uzmanība jāpievērš savu personas datu drošībai, kāda informācija Jums tiek pieprasīta, kam un kā tā tiek pārsūtīta, kā arī jāapzinās iespējamie riski un sekas. To pašu var attiecināt ne tikai uz darbībām internetā, bet arī uz juridisko personu (uzņēmumu, organizāciju) personas datu apstrādi ikdienā, klientu apkalpošanu u.c. 

Starptautiskai sadarbībai personas datu uzraudzības un aizsardzības jomā ir būtiska loma, lai veicinātu personas datu aizsardzību ne tikai Latvijā, bet ārvalstīs. Tas ir iespējams aktīvi sadarbojoties ar citu valstu datu aizsardzības iestādēm, kā arī piedaloties atbilstošu likumprojektu izstrādē, kas saistoši visai Eiropas Savienībai. Tā, piemēram, 2016.gada 27.aprīlī ir stājusies spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).  Minētā Regula ir saistoša visām ES dalībvalstīm un ir piemērojama no 2018.gada 25.maija.  To varētu uzskatīt kā personas datu aizsardzības “jumta likumu”. ES darba grupas ietvaros tās izstrādē aktīvi līdzdarbojās arī Latvijas Datu valsts inspekcija.

Datu valsts inspekcija savas kompetences ietvaros īsteno starptautisko sadarbību šādos galvenajos virzienos:

  • pārstāv inspekciju Eiropas Savienības līmeņa darba grupās;
  • pārstāv inspekciju Eiropas Savienības un starptautiskajos forumos personas datu aizsardzības jomā;
  • piedalās pārbaudēs un revīzijās, kas saistītas ar personas datu apstrādi;
  • piedalās Šengenas novērtēšanas vizītēs datu aizsardzības jomā citās dalībvalstīs;
  • koordinē Šengenas informācijas sistēmas darbības ietvaros noteiktās funkcijas;
  • koordinē informācijas pieprasījuma sagatavošanu un nosūtīšanu Eiropas Savienības Aģentūrai tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust);
  • sadarbojas ar citām ES datu aizsardzības institūcijām.

attēls