Personas datu apstrādes aizsardzības pārkāpuma paziņojuma iesniegšanu Datu valsts inspekcijai, nosaka Vispārīgās datu aizsardzības regulas 33.pants.
Personas datu apstrādes aizsardzības pārkāpuma paziņojumu bez nepamatotas kavēšanās un, ja iespējams, ne vēlāk kā 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums tam kļuvis zināms, Datu valsts inspekcijai iesniedz datu pārzinis vai viņa pilnvarotais pārstāvis, gadījumos, kad ir ticams, ka personas datu aizsardzības pārkāpums varētu radīt risku fizisku personu tiesībām un brīvībām.

Izveidotais tiešsaistes rīks “Paziņojums par personas datu aizsardzības pārkāpumu”, izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv infrastruktūru autorizācijai, ļauj pārziņiem ērti iesniegt minēto paziņojumu, kā arī pievienot visus nepieciešamos dokumentus (ja attiecināms).

Par sūdzības iesniegšanu Datu valsts inspekcijā (fiziskas personas)

Fiziskas personas (datu subjekti) par savu personas datu apstrādes pārkāpumu var ziņot Datu valsts inspekcijai, izmantojot tam izstrādāto veidlapu. Vēršam uzmanību, ja sūdzība tiks iesniegta, izmantojot tiešsaistes rīku “Paziņojums par personas datu aizsardzības pārkāpumu”, tad iestāde to neizskatīs.

Informācija par sūdzības iesniegšanu pieejama: https://www.dvi.gov.lv/lv/iesniegumu-paraugi 

Biežāk uzdotie jautājumi


1. Kas nosaka Personas datu apstrādes aizsardzības pārkāpuma paziņojuma iesniegšanu?

Personas datu apstrādes aizsardzības pārkāpuma paziņojuma (turpmāk – Paziņojums) iesniegšanu  Datu valsts inspekcijai, nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 33.pants.

 2. Kas ir Personas datu apstrādes aizsardzības pārkāpums?

“Personas datu aizsardzības pārkāpums” ir drošības pārkāpums, kura rezultātā notiek nejauša vai nelikumīga nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšana, nozaudēšana, pārveidošana, neatļauta izpaušana vai piekļuve tiem (VDAR 4.pants 12.punkts)

3. Kāda informācija ietverama Paziņojumā?

Paziņojumā apraksta personas datu aizsardzības pārkāpuma raksturu, tostarp, ja iespējams, attiecīgo datu subjektu kategorijas un aptuveno skaitu un attiecīgo personas datu ierakstu kategorijas un aptuveno skaitu;

datu aizsardzības speciālista vārds un uzvārds un kontaktinformācija vai norādījumi uz citu kontaktpunktu, kur var iegūt papildu informāciju;

apraksts par  personas datu aizsardzības pārkāpuma iespējamām sekām;

darbības vai pasākumi, ko pārzinis veicis vai ierosinājis veikt, lai novērstu personas datu aizsardzības pārkāpumu, tostarp attiecīgā gadījumā – pasākumus, lai mazinātu tā iespējamās nelabvēlīgās sekas.

4. Kas iesniedz Personas datu apstrādes aizsardzības pārkāpuma paziņojumu?

Personas datu apstrādes aizsardzības pārkāpuma paziņojumu Datu valsts inspekcijai iesniedz datu pārzinis vai viņa pilnvarotais pārstāvis.

5. Kad jāiesniedz Personas datu apstrādes aizsardzības pārkāpuma paziņojums?

Personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā datu pārzinis bez nepamatotas kavēšanās un, ja iespējams, ne vēlāk kā 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums tam kļuvis zināms iesniedz Personas datu apstrādes aizsardzības pārkāpuma paziņojumu.

6.Kad nav jāiesniedz Personas datu apstrādes aizsardzības pārkāpuma paziņojums?

Datu pārzinis var neiesniegt Paziņojumu gadījumos, kad ir maz ticams, ka personas datu aizsardzības pārkāpums varētu radīt risku fizisku personu tiesībām un brīvībām.

7. Vai Personas datu apstrādes aizsardzības pārkāpuma paziņojumu var iesniegt pa posmiem?

Ja un ciktāl informāciju nav iespējams sniegt vienlaikus, informāciju var sniegt pa posmiem bez turpmākas nepamatotas kavēšanās. Ja paziņošana Datu valsts inspekcijai nav notikusi 72 stundu laikā, paziņojumam pievieno kavēšanās iemeslus.

8.  Kā var iesniegt Personas  datu apstrādes aizsardzības pārkāpuma paziņojumu ?

Aizpildītu Paziņojuma formu  var iesniegt elektroniski parakstītu nosūtot uz Datu valsts inspekcijas:

  1. Portālā Latvija.lv, izmantojot aktivizētu e-adresi.  E-adrese (primārais saziņas kanāls);
  2. oficiālo e-pasta adresi pasts@dvi.gov.lv ar norādi “Paziņojums par personas datu aizsardzības pārkāpumu”;
  3. ierakstītā sūtījumā vai personīgi Datu valsts inspekcijā (Elijas iela 17, Rīga, LV-1050).

Lai tiešsaistē https://pazinojums.gov.lv iesniegtu “Paziņojums par personas datu aizsardzības pārkāpumu” Pārzinis, izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv vienotās pieteikšanās moduli, autentificējas ar kvalificētiem paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekliem (eID, eParaksts, eParakstsmobile, eIDAS.eID vai kvalificētiem identifikācijas līdzekļiem (Swedbank, LPB, BlueOrange, Citadele, SEB, INDUSRTRA, PrivatBank, RIETUMU, Luminor).

Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv vienotās pieteikšanās moduli

Tiešsaistes forma “Paziņojums par personas datu aizsardzības pārkāpumu” izveidota veidā, lai Pārzinis secīgi aizpildītu formas sadaļās obligāti nepieciešamās informācijas laukus. Piemēram, ja netiek aizpildīta kāda obligātā aile, tad pie neaizpildītās ailes parādās kļūdas paziņojums un tālāka formas sadaļu aizpildīšana (pāreja uz nākamo lapu) iespējama tikai pēc informācijas ievadīšanas attiecīgajā ailē ar kļūdas paziņojumu. 

Pirms tiešsaistes formas  “Paziņojums par personas datu aizsardzības pārkāpumu” iesniegšanas ar “Iesniegt paziņojumu”, 6.sadaļā pie “Papildu paskaidrojošā informācija” ar “Pievienot failu” Pārzinis pēc nepieciešamības pievieno failus: jebkura formāta dokumentus - doc, docx, xls, pdf, attēlu formātus - jpg , PNG, GIF, TIFF; elektroniski parakstīto failu formātus eDOC, BDoc, ADoc, ASIC-E (ar  maksimālo pieļaujamo kopējo faila izmēru 15 MB).

Ar “Iesniegt paziņojumu” aizpildītā tiešsaistes forma “Paziņojums par personas datu aizsardzības pārkāpumu” tiek iesniegta Datu valsts inspekcijā un Pārzinim parādās paziņojums “Paldies, Jūsu paziņojums ir iesniegts!” Pārzinim ir iespējams lejupielādēt vai izdrukāt iesniegto paziņojumu. Kā apliecinājums, ka paziņojums par personas datu aizsardzības pārkāpumu ir iesniegts Datu valsts inspekcijā, uz paziņojuma formā Pārziņa kontaktinformācijā norādīto e-pasta adresi no pazinojums@dvi.gov.lv  tiek nosūtīts automātisks paziņojums.

Paldies, Jūsu paziņojums ir iesniegts

Pārzinis var iesniegt “Paziņojums par personas datu aizsardzības pārkāpumu”:

  • Aizpildot formu tiešsaistē https://pazinojums.gov.lv ar Latvija.lv autorizāciju.
  • Lejupielādējot MsExcel paziņojuma formu elektroniski aizpildītu un ar e-parakstu parakstītu failu nosūtīt uz Datu valsts inspekcijas e-adresi vai elektronisko pastu pasts@dvi.gov.lv ar norādi “Paziņojums par personas datu aizsardzības pārkāpumu”
  • Izdrukāt un aizpildītu MsExcel paziņojuma formu papīrformātā nosūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē Datu valsts inspekcijā Elijas ielā 17, Rīgā, LV 1050.

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā par formas “Paziņojums par personas datu aizsardzības pārkāpumu” aizpildīšanu lūdzam kontaktēties pa tālruni  67686037 .

Tiešsaistes paziņojuma formas https://pazinojums.gov.lv darbības problēmu gadījumā lūdzam informēt pa tālruni 67686085.