Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDAK) ir neatkarīga Eiropas struktūra, kas sekmē datu aizsardzības noteikumu konsekventu piemērošanu Eiropas Savienībā un veicina sadarbību ES datu aizsardzības iestāžu starpā.

EDAK sastāvā ir valstu datu aizsardzības iestāžu pārstāvji un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU). EBTA, EEZ valstu uzraudzības iestādes arī ir locekļi bez balsstiesībām attiecībā uz jautājumiem saistībā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, un tām nav ne balsstiesību, ne tiesību būt ievelētām par priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja vietniekiem. EDAK ir izveidota ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GPDR), un tā atrodas Briselē. Eiropas Komisijai un – attiecībā uz jautājumiem saistībā ar GDPR – EBTA uzraudzības iestādei ir tiesības bez balsstiesībām piedalīties Valdes darbā un sanāksmēs.

EDAK ir sekretariāts, kuru nodrošina EDAU. EDAK un EDAU savstarpējās sadarbības nosacījumi ir noteikti saprašanās memorandā.

EDAK  priekšsēdētāja ir Anu Talus, Somijas personas datu aizsardzības uzraudzības iestādes vadītāja (https://tietosuoja.fi/en/home) .

Informācija par EDAK pieejama https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_lv

Videomateriāls par EDAK (angļu valodā) pieejams https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_en