Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 35.panta 4.punktu 2018.gada 18.decembrī Datu valsts inspekcija apstiprināja sarakstu ar tiem apstrādes darbības veidiem attiecībā uz kuriem ir jāveic novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību (NIDA).