Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 35.panta 4.punktu 2018.gada 18.decembrī Datu valsts inspekcija apstiprināja sarakstu ar tiem apstrādes darbības veidiem attiecībā uz kuriem ir jāveic novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību (NIDA).

    Darbinieks aizpilda veidlapu