Lai identificētu datu aizsardzības speciālistus, kuri ir nokārtojuši kvalifikācijas eksāmenu, un nodrošinātu to, ka informācija par datu aizsardzības speciālistiem ir pieejama, Datu valsts inspekcija kārto datu aizsardzības speciālistu sarakstu. Datu aizsardzības speciālistu sarakstā iekļauj tikai tās personas, kuras ir nokārtojušas personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmenu.

Pakalpojuma kartīte portālā latvija.lv.  

Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par datu aizsardzību, sniedzot vispārīgu informāciju par personas datu aizsardzības jautājumiem un to problemātiku, Datu valsts inspekcija organizē seminārus personas datu aizsardzības jomā.

Pakalpojuma kartīte portālā latvija.lv. 

Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt prasības Kredītinformācijas biroju darbībai Latvijas Republikā.

Pakalpojuma kartīte portālā latvija.lv. 

Lai uzturētu spēkā kvalifikāciju, datu aizsardzības speciālists kā pasniedzējs vai mācību dalībnieks piedalās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos (mācības) personas datu aizsardzības jomā vai citā jomā, kas saistīta ar datu aizsardzības speciālista pienākumu izpildi.

Pakalpojuma kartīte portālā latvija.lv. 

Licence ir nepieciešama kapitālsabiedrībām atvērtā kopīgā klienta izpētes rīka vai slēgtā kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniegšanai. Lai saņemtu licenci, kapitālsabiedrība veic valsts nodevas apmaksu.

Pakalpojuma kartīte portālā latvija.lv.

Lai Rīcības kodeksa pārraudzības institūcija varētu pārraudzīt rīcības kodeksa ievērošanu, tai ir jāsaņem licence. Pirms iesnieguma iesniegšanas Datu valsts inspekcijā veicama valsts nodevas apmaksa.

Pakalpojuma kartīte portālā latvija.lv. 

Kredītinformācijas birojam ir nepieciešama licence, lai sniegtu kādu no šādiem pakalpojumiem:

1) par fizisko personu iegūtas kredītinformācijas apstrāde, lai to nodotu trešajām personām izmantošanai kādam no Kredītinformācijas biroju likuma 4.panta otrajā daļā noteiktajiem mērķiem;

2) ierobežotas pieejamības informācijas iegūšana no valsts informācijas sistēmas par fizisko personu pēc tādas personas pieprasījuma, kurai ir tiesisks pamats saņemt ziņas no valsts informācijas sistēmas, un iegūto ziņu nodošana minētajai personai kādam no Kredītinformācijas biroju likuma 4.panta otrajā daļā noteiktajiem mērķiem.

Pakalpojuma kartīte portālā latvija.lv. 

Mācību organizētājs Latvijā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms mācību uzsākšanas iesniedz inspekcijā paziņojumu par kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu organizēšanu datu aizsardzības jomā. Paziņojumam pievieno dokumentus, kas apliecina pasniedzēju kvalifikāciju un pieredzi, mācību programmu. 

Pakalpojuma kartīte portālā latvija.lv. 

Pakalpojuma mērķis, ir nodrošināt pārzinim pārkāpuma paziņojuma iesniegšanu Datu valsts inspekcijai bez nepamatotas kavēšanās un, ja iespējams, ne vēlāk kā 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums konstatēts.

Pakalpojuma kartīte portālā latvija.lv. 

Ne vēlāk kā divus mēnešus pirms eksāmena norises dienas Datu valsts inspekcija izsludina pieteikšanos eksāmenam, publicējot paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tīmekļvietnē www.dvi.gov.lv. Lai pieteiktos eksāmenam, persona Datu valsts inspekcijā iesniedz iesniegumu.

Pakalpojuma kartīte portālā latvija.lv.

Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt fiziskām personām (datu subjektiem) iespēju iesniegt sūdzību par, iespējams, prettiesisku personas datu apstrādi.

Pakalpjuma kartīte portālā latvija.lv.