Datu valsts inspekciju vada un pārstāv tās direktors. Inspekcijas direktoru uz pieciem gadiem amatā ieceļ Ministru kabinets. Inspekcijas direktora prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda inspekcijas direktora vietnieks, un tam šajā laikā ir tādas pašas pilnvaras kā inspekcijas direktoram.