! Pirms sūdzības iesniegšanas Datu valsts inspekcijā, iesakām sākotnēji vērsties pie personas, kura veikusi Jūsu personas datu apstrādi.

  • Iesniedzot sūdzību, Jums ir jāpievieno klāt informācija un dokumenti, ka esat īstenojis savas piekļuves tiesības – vērsies pie personas, kura ir apstrādājusi Jūsu personas datus un esat vai neesat saņēmis atbildi. Pievienojamie dokumenti var būt piekļuves pieprasījums un dokuments, kas apliecina tā piegādi/nosūtīšanu/iesniegšanu pārzinim) un pārziņa atbildi (ja tāda ir).
  • Datu valsts inspekcija pieņem sūdzības, kas 1.) parakstītas pašrocīgi - nosūtot tās pa pastu vai ievietojot Datu valsts inspekcijas 1.stāva pasta kastītē (Elijas iela 17, Rīga, LV-1050) vai 2.) parakstītas ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz Datu valsts inspekcijas oficiālo elektroniskā pasta adresi pasts@dvi.gov.lv vai E-adreses informācijas sistēmā. Sūdzībai ir jābūt noformētai atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Iesniegumu likuma prasībām - jāsatur iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju.

Vairāk informāciju par savām tiesībām Jūs atradīsiet ŠEIT.

Darba vieta
Kāpēc iesakām sākotnēji vērsties pie personas, kura veikusi Jūsu personas datu apstrādi?

        Datu valsts inspekcija aicina sākotnēji ar jautājumiem un lūgumiem par Jūsu datu apstrādi vērsties pie pārziņa (persona, kas apstrādā Jūsu datus), jo viņa rīcībā ir visa informācija par veikto datu apstrādi, t.sk. tās pamatojumu, mērķi un apstrādājamo datu apjomu, kā arī pārzinim ir tiesības dzēst attiecīgos datus. Tādējādi, saņemot pārziņa atbildi, Jums, iespējams, radīsies lielāka skaidrība attiecībā uz Jūsu datu apstrādes tiesiskumu un domstarpības tiks atrisinātas ātrāk, procesā neiesaistot trešās personas.

       Savukārt gadījumā, ja, saņemot pārziņa atbildi, Jūs konstatējat iespējamu prettiesisku datu apstrādi, pārziņa sniegtā atbilde ir būtisks informācijas avots Datu valsts inspekcijai, lai izskatītu sūdzību. Pārziņa sniegtās atbildes par Jūsu datu apstrādi esamība nodrošinās, ka Datu valsts inspekcijai nebūs jāveic laikietilpīgas papildu darbības Jūsu iesnieguma izskatīšanai un atbildi uz sūdzību Jūs saņemsiet ātrāk nekā gadījumā, ja Datu valsts inspekcijai būs jāveic darbības, lai pieprasītu un saņemtu attiecīgo informāciju no pārziņa. Vienlaikus pārziņa atbildes esamība nodrošinās to, ka Datu valsts inspekcija spēs pilnvērtīgāk izvērtēt Jūsu personas datu apstrādes tiesiskumu konkrētajā gadījumā, jo tās rīcībā jau sākotnēji būs abu strīdā iesaistīto pušu – Jūsu un pārziņa – sniegtā informācija par datu apstrādes faktiskajiem apstākļiem.