Saraksts ar vietējiem un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību.

       Inspekcija atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem uzdevumiem un piešķirtajām tiesībām uzrauga personas datu apstrādi un aizsardzību vai tai ir noteikts cits uzdevums saskaņā ar šādiem tiesību aktiem:

1. Vispārīgā datu aizsardzības regula [1]

2. Fizisko personu datu apstrādes likums

2.1. Ministru kabineta 2020.gada 6.oktobra noteikumi Nr.620 “Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi”

2.2. Ministru kabineta 2020.gada 6.oktobra noteikumi Nr.621 “Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis”

3. Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likums

4. Parādu ārpustiesas atgūšanas likums

5. Informācijas tehnoloģiju drošības likums

5.1. Ministru kabineta 2016.gada 1.novembra noteikumi Nr. 695 “Digitālās drošības uzraudzības komitejas nolikums”

6. Šengenas informācijas sistēmas darbības likums

6.1. Ministru kabineta 2007.gada 11.septembra noteikumi Nr.622 “Kārtība, kādā pieprasa un izsniedz informāciju par datu subjektu, kura glabājas Šengenas informācijas sistēmā un SIRENE informācijas sistēmā”

7. Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums

8. Elektronisko sakaru likums

8.1. Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumi Nr.820 “Kārtība, kādā pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, Konkurences padome, prokuratūra un tiesa pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod saglabājamos datus, un kārtība, kādā apkopo statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem un to izsniegšanu”

8.2. Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumi Nr.306 “Kārtība, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, Datu valsts inspekcija un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod noslodzes datus”

8.3. Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta noteikumi Nr.627 “Obligātās prasības, kas jāievēro, izstrādājot personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanas un novēršanas iekšējo kārtību”

9. Cilvēka genoma izpētes likums

9.1. Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumi Nr.134 “Noteikumi par genoma datu bāzes galvenajam apstrādātājam un autorizētajam apstrādātājam izvirzītajām prasībām un kārtību, kādā izvērtējama valsts zinātnisko institūciju atbilstība genoma datu bāzes galvenajam apstrādātājam izvirzītajām prasībām”

9.2. Ministru kabineta 2004.gada 10.augusta noteikumi Nr.694 “Noteikumi par genoma datu bāzē uzglabāto gēnu donora personas datu, audu paraugu, DNS aprakstu un veselības stāvokļa aprakstu iznīcināšanas kārtību, iznīcināšanas akta veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas un uzglabāšanas kārtību”

10. Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums

11. Kredītinformācijas biroju likums

11.1. Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumi Nr.267 “Kredītinformācijas biroju licencēšanas un uzraudzības noteikumi”

12. Eurodac regula [2]

12.1. Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumi Nr. 296 “Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmas noteikumi”

13. SIS II regula [3]

14. VIS regula [4]

15. 1995.gada 26.jūlija Konvencija par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu

15.1. Likums “Par Konvenciju par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām” [5]

16. Eiropas Padomes Konvencija par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi

16.1. Likums “Par Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi”

17. Likums “Par Līgumu par Eiropas transportlīdzekļu un vadītāja apliecību informācijas sistēmu (EUCARIS)”

17.1. Līgums par Eiropas transportlīdzekļu un vadītāja apliecību informācijas sistēmu (EUCARIS)

18. Likums “Par Protokolu, ar ko groza Līgumu par Eiropas transportlīdzekļu un vadītāja apliecību informācijas sistēmu (EUCARIS)”

18.1. Protokols, ar ko groza Līgumu par Eiropas transportlīdzekļu un vadītāja apliecību informācijas sistēmu (EUCARIS)

19. Konkurences likums

20. Likums “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”

21. Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumi Nr.70 “Noteikumi par cilvēka orgānu izmantošanu medicīnā, kā arī cilvēka orgānu un miruša cilvēka ķermeņa izmantošanu medicīnas studijām”

22. Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā

23. Eurojust regula [6]

24. Europol regula [7]

25. Administratīvās atbildības likums

26. Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā

27. IIS regula [8]

28. ETIAS regula [9]

29. Imigrācijas likums

30. ECRIS regula [10]

31. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (Dokuments attiecas uz EEZ.)

32. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums

32.1. Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumi Nr. 396 "Noteikumi par informācijas aktualizēšanas prasībām kopīgajā klienta izpētes rīkā un kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniedzēja licencēšanu un uzraudzību"

33. Ministru kabineta 2021.gada 31.augusta noteikumi Nr.597 “Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība”

34. Policijas direktīva [11]

34.1. Likums “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā”

35. Komisijas Regula (ES) Nr. 611/2013 ( 2013. gada 24. jūnijs ) par pasākumiem, kas piemērojami paziņošanai par personas datu aizsardzības pārkāpumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/58/EK par privātumu un elektronisko komunikāciju

36. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju)

37. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2019/493 (2019. gada 25. marts), ar ko attiecībā uz pārbaudes procedūru, kura saistīta ar personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā, groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 (Dokuments attiecas uz EEZ)

 

 

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

[2] Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija regulu Nr. 603/2013 par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos, un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1077/2011, ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā

[3] Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr.1987/2006 (2006.gada 20.decembris) par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi

[4] Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr.767/2008 (2008. gada 9. jūlijs) par Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar īstermiņa vīzām

[5] Likums “Par Konvenciju par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Līgumu par Konvencijas pagaidu piemērošanu starp noteiktām Eiropas Savienības dalībvalstīm, Protokolu par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto Konvencijas iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Deklarāciju par vienlaicīgu minētās Konvencijas un Protokola pieņemšanu un Deklarāciju, kas sniegta saskaņā ar Protokola 2.pantu”

[6] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1727 (2018. gada 14. novembris) par Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) un ar ko aizstāj un atceļ Padomes Lēmumu 2002/187/TI (Eurojust regula)

[7] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/794 (2016. gada 11. maijs) par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI

[8] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2226 (2017. gada 30. novembris), ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumu datus, kuri šķērso dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos, un ar ko groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, un Regulas (EK) Nr. 767/2008 un (ES) Nr. 1077/2011

[9] Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2018/1240 (2018. gada 12. septembris), ar ko izveido Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulas (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 un (ES) 2017/2226

[10] Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa regulas (ES) 2019/816, ar ko Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas papildināšanai izveido centralizētu sistēmu (ECRIS-TCN) tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem, un ar ko groza Regulu (ES) 2018/1726

[11] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI