Vispārējā Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politika

Jūsu privātums un datu aizsardzība Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinim ir ļoti nozīmīga. Pieņemam, ka gadījumā, ja lasāt šo Politiku saistībā ar piekrišanu, kura ir pieprasīta no Jums saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, pirms savu  personu datu iesniegšanas esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Valsts pārvalde iestājas par atvērtību un caurskatāmību, tāpēc nododot mums savus personas datus, esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem Tīmekļvietņu vienotajā platformā tiek apstrādāti personu dati. Pirms personas datu apstrādes veikšanas, mēs izvērtējam datu apstrādes darbības likumīgumu. Apstrādājam fizisko personu datus uz oficiālo pilnvaru un tai attiecināmu juridisku pienākumu pamata.

Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (turpmāk – VDAR), sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz Valsts kancelejas organizēto un veikto personas datu apstrādi.

Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis ir Valsts kanceleja (VK). Tīmekļa vietņu platformas personu datu apstrādātāji ir platformā iekļauto tīmekļvietņu iestādes, platformas uzturētāji - Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), izmitinātāji uz tehniskajiem resursiem - Iekšlietu ministrijas informācijas centrs (IeMIC) un tehnisko servisu nodrošinātāji - Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārziņā esošo pakalpojumu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats noteikts ar sekojošiem normatīvajiem aktiem:

 

Tīmekļvietņu vienotās platformas darbībā iesaistīto pušu darbinieki apstrādā personas datus tikai savu amata pienākumu izpildei vai iestāžu uzdevumā vai pilnvarojuma ietvaros, ievērojot iestādes iekšējos dokumentos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

Nodarbinātajam ir aizliegts apstrādāt amata pienākumu izpildes ietvaros iegūtos personas datus savos vai citu personu personīgajos nolūkos. Personu datu apstrādātāji, apstrādājot personas datus savu amata pienākumu ietvaros, pēc iespējas samazina risku, ka darbības vai bezdarbības rezultātā personas dati nonāk nepilnvarotu personu rīcībā.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personu dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo datu drošību. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi jūsu datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Tiek nodrošināta pienācīga datu informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām. ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkiem.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji nodrošina datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no neatļautas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izplatīšanas vai iznīcināšanas, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik nepieciešams Datu apstrādes nolūkiem. Personas datu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti un pilnveidoti, lai nepazeminātu personas datu aizsardzības līmeni.

Personu datu apstrādes aizsardzība tiek veikta:

 • informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā (serveros, lokālajos datortīklos un lietojumprogrammatūrās) apstrādātajiem personu datiem;
 • datu pārraides tīklā transportētajiem personu datiem, ja tādi tur ir;
 • darba nodrošināšanai izmantotajās informācijas sistēmās, kuras administrē Tīmekļvietņu vienotās platformas iesaistītās iestādes;
 • izstrādātajiem, reģistrētajiem un apritē esošajiem elektroniskajiem dokumentiem, kuri satur personu datus.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu (ja tāda no Jums ir pieprasīta, un esat to sniedzis) savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis ir atbildīgs un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas uzlabošanai, personu datu pārzinis monitorē saņemtos personu datus. Šie dati apkopotā formā var tikt izmantoti, lai izveidotu pārskata ziņojumus, kas var tikt izplatīti valsts pārvaldē Latvijā. Ziņojumi tiek anonimizēti, un tajos neiekļauj personu datus.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārdi, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un interneta protokola (IP) piekļuves adrešu informācija. Tīmekļvietņu vienotās platformas izmanto sīkfailus, kas ļauj iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības un intereses, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu. Personu datu apstrāde tiek veikta iespējami minimālā apjomā, tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

Jūsu personas datus tīmekļa vietnēs uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji, kuriem ir piekļuve šiem datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar normatīvo datu drošības regulējumu.

Personas datus uzglabā, kamēr pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti vai tiek depersonalizēti, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

Tīmekļvietņu vienotās platformas rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Nododot personas datus Tīmekļvietņu vienotās platformas līgumpartneriem (neatkarīgiem pārziņiem), līgumos tiek iestrādātas papildus normas attiecībā uz personas datu apstrādi.

Tīmekļa vietnēs tiek ievietotas saites uz citām vietnēm, kurām ir atšķirīgi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi.

Tīmekļa vietņu platformas realizācijā un sadarbībā iekļautās iestādes savā starpā sadarbojas uz noslēgto normatīvo aktu pamata. Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību, ziņojiet par to Valsts kancelejai uz e-pastu vk@mk.gov.lv , kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar Valsts kancelejā nozīmēto atbildīgo darbinieku par personu datu apstrādi. Atbildīgais personu datu pārzinis ir Aldis Apsītis (e-pasta adrese: aldis.apsitis@mk.gov.lv.

Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, par to brīdinot tīmekļa vietnes lietotājus un apmeklētājus.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, lai pildītu 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 23. punktā, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā uzlikto pienākumu iegūt apmeklējamības un lietošanas statistikas, lai varētu uzlabot Jūsu Tīmekļvietņu vienotās platformas lietošanas ērtumu. Mēs nodrošinām, ka Jūs variet iepazīties ar Sīkdatņu politiku un izdarīt izvēli, vai sniegt piekrišanu statistiku ieguvei.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Izmantotās sīkdatnes var iedalīt tehnoloģiski nepieciešamās sīkdatnes, bez kurām pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnes.

Izmantojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka šajā tīmekļvietnē ievietotās analītiski statistiskās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienkāršot un uzlabot procedūras fizisko personu labā.

Tīmekļvietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

          Nepieciešamās:

 • SESSdb34877a4022e0a5c40d60cffaeb5307 šī sīkdatne nepieciešama tikai satura administratoriem priekš autentifikācijas.
 • maintenance_message - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai atkārtoti nerādītos satura vai platformas adminstratora paziņojumi (tādi, ar kuriem satura patērētājs ir iepazinies un nospiedis pogu "Aizvērt").
 • allowCookies – šī sīkdatne nosaka vai Jūs esat piekritis sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu.

Jums ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 • Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Safari 

https://support.apple.com/lv-lv/guide/safari/sfri11471/mac

 • Opera 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 • Edge 

https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

 • Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer[VV4] 

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.

DATU VALSTS INSPEKCIJAS PRIVĀTUMA POLITIKA

I Vispārīgie noteikumi

 1. Datu valsts inspekcijas (turpmāk – inspekcija) darbības mērķis ir aizsargāt cilvēka pamattiesības un pamatbrīvības datu aizsardzības jomā. Līdz ar to inspekcija ciena Jūsu privātumu un apņemas to sargāt atbilstoši šai privātuma politikai (turpmāk – Privātuma politika). Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par to kādam nolūkam inspekcija iegūst personas datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt Jūs par Jūsu tiesībām un pienākumiem.
 2. Apstrādājot personas datus inspekcija ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.
 3. Inspekcijas Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā inspekcija un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita fiziskā persona ir sniegusi personas datus: inspekcijas interneta vietnē, papīra formātā vai telefoniski.
 4. Inspekcijas sīkdatņu politika ir pieejama inspekcijas tīmekļa vietnes sadaļas "Jaunumi" apakšsadaļas "Sīkdatņu lietošana tīmekļa vietnē dvi.gov.lv".

II Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

 1. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: Inspekcija, Reģ.Nr. 90001037264; Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67223131, elektroniskā pasta adrese: info@dvi.gov.lv; tīmekļa vietnes adrese: www.dvi.gov.lv.
 2. Saziņai ar inspekcijas datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz: DAS@dvi.gov.lv. Vēršam uzmanību, ka inspekcijas datu aizsardzības speciālists nesniedz vispārīga rakstura konsultācijas citām personām par personas datu apstrādes atbilstību Regulai un Fizisko personu datu apstrādes likumam, bet veic Regulas 39.pantā minētos uzdevumus, kā arī sniedz vispārīgo informāciju par inspekcijas veikto personas datu apstrādi.

III apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati un datu veidi

 1. Inspekcija apstrādā šādus personas datus šādiem nolūkiem:
  1. Vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas dati, kontaktinformācija, darba pieredze, izglītība (ieskaitot kursus un sertifikātus), valodu prasme, cita informācija kuru Jūs vēlaties sniegt inspekcijai - lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi.
  2. Balss, informācija, kuru Jūs vēlaties sniegt inspekcijai, t.sk., vārds, uzvārds, situācijas izklāsts - telefonsarunu ieraksta veikšana kvalitātes kontroles nodrošināšanai.
  3. Vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kā arī informācija, kuru Jūs pats/i esat sniedzis/usi un inspekcijai nepieciešamā informācija, lai izpildītu juridisku pienākumu - lai izpildītu uz inspekciju attiecināmu juridisku pienākumu.
  4. Vārds, uzvārds, balss ieraksts – apmeklētāju pieņemšanas kvalitātes kontroles un inspekcijas darbības tiesiskuma nodrošināšanai.

IV Apstrādes juridiskais pamats

 1. Inspekcijas veiktās personas datu apstrādes juridiskais pamats.
  1. Personas datu apstrādes nolūks - lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi:
   1. Jūsu kā pretendenta personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz inspekciju attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts; Valsts civildienesta likums un Darba likums);
   2. saņemot Jūsu kā pretendenta pieteikumu inspekcijai rodas tiesiska interese apstrādāt Jūsu saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi (Regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts).
  2. Personas datu apstrādes nolūks - telefonsarunu ieraksta veikšana kvalitātes kontroles nodrošināšanai;
   1. Inspekcijas mērķis ir informēt Jūs un sabiedrību kopumā par tiesisku un normatīvajiem aktiem atbilstošu personas datu apstrādi. Lai konsultāciju laikā sniegtā informācija būtu Jums un sabiedrībai sniegta precīzi, saprotamā valodā,  kā arī, lai mums neveidotos konflikta situācijas par Jums vai sabiedrībai sniegto informāciju, inspekcija ieraksta telefonsarunas to analīzei un darbības uzlabošanai (Regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts).
  3. Personas datu apstrādes nolūks - lai izpildītu uz inspekciju attiecināmu juridisku pienākumu:
   1. Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai inspekcija varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, kuri tai deleģēti normatīvajos aktos (Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts; Regula, Fizisko personu datu apstrādes likums u.c.).
  4. Personas datu apstrādes nolūks – apmeklētāju pieņemšanas kvalitātes kontroles un inspekcijas darbības tiesiskuma nodrošināšanai:
   1. Valsts pārvaldes iestādēm, t.sk. inspekcijai ir jābūt tiesiskai, efektīvai, atklātai un sabiedrībai pieejamai. Līdz ar to inspekcija nodrošināta pilnvērtīgu klātienes un neklātienes pakalpojumu pieejamību. Tāpat inspekcijas mērķis ir informēt Jūs un sabiedrību kopumā par tiesisku un normatīvajiem aktiem atbilstošu personas datu apstrādi. Lai pieņemšanas laikā sniegtā informācija būtu Jums un sabiedrībai sniegta precīzi, saprotamā valodā, kā arī, lai mums neveidotos konflikta situācijas par Jums vai sabiedrībai sniegto informāciju, inspekcija katru pieņemšanu protokolē. Pieņemšanā var tikt veikts audioieraksts, kas tiek pievienots protokolam (Regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts).

V Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšana

 1. Jūsu personas datu aizsardzībai inspekcija izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.
 2. Jūsu personas datu saņēmēji ir inspekcija un tās pilnvarotās personas, Jūs pats/i, apstrādātāji, tiesībsargājošās vai uzraugošās iestādes, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
 3. Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai:
  1. Visa informācija, kas iegūta personāla atlases konkursa laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā vienu gadu par ierēdņa amata pretendentiem un ne ilgāk kā divus gadus par darbinieka amata pretendentiem, lai nodrošinātu inspekcijas tiesiskās intereses. Gadījumā, ja inspekcija saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.
  2. Telefonsarunu ieraksti tiks glabāti septiņas dienas. Minētais laiks ir pietiekošs, lai inspekcija varētu veikt konsultāciju/atbilžu sniegšanas analīzi. Gadījumā, ja rodas konfliktsituācija, telefonsarunu ieraksti tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams situācijas atrisināšanai.
  3. Visa informācija, lai izpildītu uz inspekciju attiecināmu juridisku pienākumu, tiek glabāta tik ilgi, cik nepieciešamas personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
  4. Protokoli un tiem pievienotie audioieraksti, ja tādi tika veikti, tiek glabāti 3 gadus, ievērojot dokumentu un arhīvu pārvaldes noteikumus.
  5. Personas datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti sekojoši kritēriji:
   1. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Jūs vai inspekcija var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, vest prasību tiesā vai noilguma ievērošana u.tml.);
   2. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt.

Pēc tam, kad šajā punktā minētie kritēriji nav piemērojami, Jūsu personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

 1. Jums ir šādas tiesības:
  1. saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz inspekcijas leģitīmajām interesēm). Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no inspekcijas pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs;
  2. iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā. Dokumentus inspekcijā pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus) vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv, kā arī tos var atstāt Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, 1.stāva pastkastē;
  3. saņemt savus personas datus, ko Jūs esat sniedzis/usi un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem.
 2. Atbildi Jums inspekcija nosūtīs pa pastu uz Jūsu deklarēto dzīvesvietas adresi, uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi ar drošu elektronisko parakstu, ja atbildi Jūs vēlaties saņemt elektroniski vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv.
 3. Inspekcija nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja gadījumā Jums ir pamatotas bažas par to, ka inspekcija veic Jūsu personas datu apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, Jums ir tiesības iesniegt par to pieteikumu tiesā.

VI Noslēguma jautājums

 1. Inspekcija ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju inspekcijas tīmekļa vietnes sadaļas "Inspekcija" apakšsadaļā "Pārvaldība".

Datu valsts inspekcijas (turpmāk – Inspekcija) 2021.gada 25.maija semināra (turpmāk - Seminārs) organizēšanas ietvaros tiks veikta dalībnieku reģistrācija, veicot dalībnieku uzskaiti un identificējot Semināru apmeklējušos datu aizsardzības speciālistus. Semināra apmeklētāju reģistrācija tiks veikta, izmantojot platformu www.visidati.lv, kur dalībniekiem jāievada savs vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese.

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

Inspekcija, Reģ.Nr. 90001037264; Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67223131, elektroniskā pasta adrese: info@dvi.gov.lv; tīmekļa vietnes adrese: www.dvi.gov.lv.

Apstrādes tiesiskais pamats

Inspekcijas Semināra ietvaros, veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras).

Saskaņā ar Ministru Kabineta 2020.gada 6.oktobra noteikumu Nr.620 “Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi” (turpmāk - Noteikumi) 40.punktu, lai uzturētu spēkā kvalifikāciju, datu aizsardzības speciālists kā pasniedzējs vai mācību dalībnieks piedalās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos (turpmāk - mācības). Ņemot vērā nepieciešamību pierādīt, ka datu aizsardzības speciālists ir apmeklējis attiecīgas mācības, ir nepieciešams veikt dalībnieku (datu aizsardzības speciālistu) uzskaiti, lai Inspekcija varētu pārliecināties par apmeklētājām mācībām, un semināra apmeklētājs varētu iegūt apliecinājumu par dalību mācībās.

Veiktās personas datu apstrādes nolūks

Semināru apmeklējušo datu aizsardzības speciālistu uzskaite, nodrošinot Semināra dalībniekus, kā arī Inspekciju ar apliecinājumu par apmeklētību, lai izvērtētu datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas uzturēšanas atzīšanu.

Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas

Inspekcija, True Bits SIA (https://www.visidati.lv).

Personas datu glabāšanas termiņš

Personas datus glabā līdz lēmuma par datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas uzturēšanas atzīšanu pieņemšanai un vienu mēnesi pēc tā.

Personas dati tiks dzēsti pēc mēneša pēc lēmuma par datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas uzturēšanas atzīšanu pieņemšanas, ja lēmums nav pārsūdzēts.

Jums ir tiesības pieprasīt Inspekcijai piekļuvi personas datiem, to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, Jums ir tiesības iebilst pret apstrādi.

Inspekcija apstrādā personas datus, lai izpildītu Noteikumu prasības. Ja gadījumā Jums ir pamatotas bažas par to, ka Inspekcija veic Jūsu personas datu apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, Jums ir tiesības iesniegt par to pieteikumu tiesā.

Saziņai ar Datu valsts inspekcijas datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz: DAS@dvi.gov.lv.

 

Ar šo tiek sniegta informācija par Datu valsts inspekcijas (turpmāk – Organizators) veikto personas datu apstrādi konferences “Personas dati – nākotnes perspektīva!” (turpmāk – Pasākums, Konference) organizācijai un norises nodrošināšanai.

Organizators veiks konferences apmeklētāju reģistrāciju, izmantojot platformu https://www.mitto.me/personas-dati--nakotnes-perspektiva/registreties.

Konference noritēs tiešsaistē nodrošinot notikušā pasākuma ieraksta vēlāku pieejamību. Līdz ar to konferences lektoru priekšlasījumi un diskusijas tiks ierakstītas.

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

Datu valsts inspekcija, Reģ.Nr. 90001037264; Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67223131, elektroniskā pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv; tīmekļa vietnes adrese: www.dvi.gov.lv.

Apstrādātāja identitāte un kontaktinformācija

SIA 3K MANAGEMENT (turpmāk – Rīkotājs), Dzirnavu iela 86/88-10, Rīga, LV-1058, Tālrunis: 29668708

E-pasts: beate@3k.lv

Personas datu kategorijas

Iepriekš minētajiem nolūkiem var tikt apstrādāti šādi Personas dati: konferences dalībnieka vārds, uzvārds, e-pasts. Konferences lektora vārds, uzvārds, e-pasts un fotoattēls.

Personas datu apstrādes nolūks (mērķis)

Konferences dalībnieku reģistrācija:

Reģistrējoties dalībniekiem jāievada savs vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese. Organizators apstrādā Jūsu personas datus, lai nodrošinātu Pasākuma dalībniekiem iespēju piedalīties Pasākumā, tai skaitā, izmantojot dalībnieka e-pasta adresi, sazinātos ar dalībnieku par Pasākuma norisi, nosūtītu piekļuves informāciju Pasākumam un apliecinājumu par dalību Pasākumā. Konferenci nebūs iespējams apmeklēt, ja dalībnieks reģistrācijas laikā nesniegs šo informāciju.

Konferences translācijas nodrošināšana, pieejamības nodrošināšana un norises atspoguļošana:

Lektora foto un video attēls – Pasākuma laikā var notikt fotografēta vai filmēta Pasākuma norise, tai skaitā Pasākuma dalībniekus. Fotoattēli nepieciešami, lai nodrošinātu Pasākuma atspoguļošanu un popularizēšanu interneta vietnē www.dvi.gov.lv un Organizētāja sociālo tīklu kontos Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn.

Apstrādes tiesiskais pamats

Jūsu vārda, uzvārda, e-pasta adreses un valsts apstrādes tiesiskais pamats ir sabiedrības intereses, kas tiek realizētas Organizētājam nodrošinot valsts budžeta līdzekļu izlietojuma pārredzamību un Organizatoram normatīvajos aktos noteikto uzdevumu (veicināt sabiedrības informētību un izpratni par riskiem, noteikumiem, garantijām un tiesībām saistībā ar personas datu apstrādi) sasniegšanu, tai skaitā, izsniedzot sertifikātu par dalību Pasākumā.

Jūsu foto un video attēlu apstrādes tiesiskais pamats ir sabiedrības intereses, Organizētājam nodrošinot valsts budžeta līdzekļu izlietojuma pārredzamību un Organizatoram normatīvajos aktos noteiktu uzdevumu (veicināt sabiedrības informētību un izpratni par riskiem, noteikumiem, garantijām un tiesībām saistībā ar personas datu apstrādi) veicot Pasākuma atspoguļošanu un popularizēšanu.  Ja Pasākuma dalībnieks nevēlas, lai viņa fotoattēls un informācija par dalību seminārā tiek izmantota šim nolūkam, Pasākuma dalībniekam ir tiesības pret to iebilst, savus iebildumus sūtot Organizētājam.

Personas datu glabāšanas termiņš

Konferences dalībnieku vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi glabā līdz sertifikāta par dalību izsūtīšanai uz dalībnieka e-pasta adresi.

Konferences videoierakstu un publicitātes attēlu pieejamībai nav noteikts laika  ierobežojums.

Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas

Organizatora un Rīkotāja rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā.

Pakalpojuma sniegšanas nolūkā, dalībnieku personas dati, pamatojoties starp Rīkotāju un SIA “ABC idea” noslēgto līgumu,  tiks nodoti apstrādei trešajai personai –SIA “ABC idea” – Mitto.me platformas nodrošinātājam, kas nodrošina Rīkotājam pasākuma reģistrācijas pakalpojumus tiešsaistes platformā pdpn.mitto.me

SIA “ABC idea”

Reģistrācijas numurs: 40103285126

Adrese: Andromedas gatve 1-70, Rīga, LV-1084, Latvija

E-pasts: mitto@mitto.me

Tālrunis: +371 20777714

Vietne: www.mitto.me

Pēc Jūsu pieprasījuma Organizatoram ir pienākums sniegt Jums detalizētu informāciju par Jūsu Personas datu saņēmējiem, ja vien šādas informācijas izpaušanu neaizliedz normatīvie akti. Lai saņemtu detalizētu informāciju, par Jūsu personas datu saņēmējiem vai to kategorijām lūdzam vērsties pie Organizatora ar pamatotu iesniegumu.

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt Organizatoram piekļuvi personas datiem, to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, Jums ir tiesības iebilst pret apstrādi.

Ja gadījumā Jums ir pamatotas bažas par to, ka Organizators veic Jūsu personas datu apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, Jums ir tiesības iesniegt par to pieteikumu tiesā.

Saziņai ar Datu valsts inspekcijas datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz: DAS@dvi.gov.lv.

 

Please see below information about the processing of personal data by the Data State Inspectorate (hereinafter — the Organiser) for the organisation and to ensure smooth process of the conference “Personal Data — Future Perspective!” (hereinafter — the Event, Conference).

The Organiser will register visitors to the conference using a platform https://www.mitto.me/personas-dati--nakotnes-perspektiva/registreties.

The conference will take place online, however records  of the lecturers’ presentations and discussions will be made and  used to ensure accesibility to the event later on.

Identity and contact details of the controller

Data State Inspectorate, Reg. No 90001037264; Elijas street 17, Riga, LV-1050, phone: 67223131, e-mail address: pasts@dvi.gov.lv; website address: www.dvi.gov.lv.

Identity and contact details of the processor

SIA 3K MANAGEMENT (hereinafter — Processor), Dzirnavu Street 86/88-10, Riga, LV-1058, Phone: 29668708

E-mail: beate@3k.lv

Categories of personal data

The following Personal Data may be processed for the purposes mentioned below: name, surname, e-mail of the Conference participant; Name, surname, e-mail and photo of the Conference lecturer.

Purpose (purpose) of the processing of personal data

Registration of Conference participants:

When registering, participants must enter their name, surname, e-mail address. The Organiser processes your personal data in order to provide the Event participants with the opportunity to participate in the Event, including by using the participant’s e-mail address, to contact the participant about the Event’s progress, to send access information to the Event and to confirm your participation in the Event. It will not be possible to attend the Conference if the participant does not provide this information at the time of registration.

Provision of broadcast and future availability of the Conference:

Photo and video image of the lecturer — The Event will be recorded also during the event screenshots picturing the participants can be taken. Screenshots will be used to ensure that the Event is displayed and promoted on the website www.dvi.gov.lv and in the social media accounts of the Organiser on Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn.

Legal basis for processing

The legal basis for your name, surname, e-mail address and state processing is the public interest, which is realised to ensure transparency of the use of State budget funds and achievement of the Organiser’s tasks set out in regulatory enactments (to promote public awareness and understanding of risks, regulations, guarantees and rights in relation to the processing of personal data), including the issuance of a certificate for participation in the Event.

The legal basis for the processing of your photos and video images is public interest to ensure transparency of the use of State budget funds and the Organiser’s task specified in regulatory enactments (to promote public awareness and understanding of risks, regulations, guarantees and rights in relation to the processing of personal data) to ensure promotion and accessibility of the Event.  If a participant in an event does not wish his or her screenshot and/or information about his or her participation in the seminar to be used for this purpose, the Participant of the Event shall have the right to object by sending its objections to the Organiser, which will then be reviewed participants unique circumstances will be taken into account.

Period of retention of personal data

The name, surname, e-mail address of the participants of the Conference shall be stored until the certificate of participation is sent to the participant’s e-mail address.

There is no time limit for access to video recordings and publicity images of the Conference.

Recipients or categories of recipients of personal data

Personal data at the disposal of the Processor and the Organiser shall be considered as restricted access information and shall be disclosed to third parties only in the cases, procedures and amounts specified in legal acts or concluded agreements.

For the purpose of providing the service, the personal data of the participants will be transferred for processing to a third party — SIA “ABC idea” — Mitto.me platform provider, which provides the Organiser with the event registration services on the online platform pdpn.mitto.me, based on the agreement concluded between the Processor and SIA “ABC idea”.

SIA “ABC idea”

Registration number: 40103285126

Address: Andromedas gatve 1-70, Riga, LV-1084, Latvia

E-mail: mitto@mitto.me

Telephone: + 371 20777714

Site: www.mitto.me

Upon your request, the Organiser is obliged to provide you with detailed information about the recipients of your Personal Data, unless the disclosure of such information is prohibited by law. For detailed information, please contact the Organiser with a reasoned application concerning the recipients or categories of reciepients of your personal data.

Your rights

You have the right to request from the Organiser access to, rectification or erasure of personal data, or restriction of processing, you have the right to object to the processing.

If you have reasonable concerns that the Organiser does not process your personal data in compliance with the requirements of the laws and regulations, you have the right to submit an application for this to the court.

For communication with the Data Protection Officer of the Data State Inspectorate, please write to: DAS@dvi.gov.lv.

 

 

Datu valsts inspekcijas (turpmāk – Inspekcija) 2022.gada 25.maija semināra (turpmāk - Seminārs) organizēšanas ietvaros tiks veikta dalībnieku (kvalificētu personas datu aizsardzības speciālistu) reģistrācija, veicot dalībnieku uzskaiti un identificējot Semināru apmeklējušos datu aizsardzības speciālistus. Semināra apmeklētāju reģistrācija tiks veikta, izmantojot platformu www.visidati.lv, kur dalībniekiem jāievada savs vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese.

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

Inspekcija, Reģ.Nr. 90001037264; Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67223131, elektroniskā pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv; tīmekļa vietnes adrese: www.dvi.gov.lv.

Apstrādes tiesiskais pamats

Inspekcijas Semināra ietvaros, veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras).

Saskaņā ar Ministru Kabineta 2020.gada 6.oktobra noteikumu Nr.620 “Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi” (turpmāk - Noteikumi) 40.punktu, lai uzturētu spēkā kvalifikāciju, datu aizsardzības speciālists kā pasniedzējs vai mācību dalībnieks piedalās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos (turpmāk - mācības). Ņemot vērā nepieciešamību pierādīt, ka datu aizsardzības speciālists ir apmeklējis attiecīgas mācības, ir nepieciešams veikt dalībnieku (datu aizsardzības speciālistu) uzskaiti, lai Inspekcija varētu pārliecināties par apmeklētājām mācībām.

Veiktās personas datu apstrādes nolūks

Semināru apmeklējušo datu aizsardzības speciālistu uzskaite, lai izvērtētu datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas uzturēšanas atzīšanu.

Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas

Inspekcija, True Bits SIA (https://www.visidati.lv).

Personas datu glabāšanas termiņš

Personas datus glabā līdz lēmuma par datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas uzturēšanas atzīšanu pieņemšanai un vienu mēnesi pēc tā.

Personas dati tiks dzēsti pēc mēneša pēc lēmuma par datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas uzturēšanas atzīšanu pieņemšanas, ja lēmums nav pārsūdzēts.

Jums ir tiesības pieprasīt Inspekcijai piekļuvi personas datiem, to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, Jums ir tiesības iebilst pret apstrādi.

Inspekcija apstrādā personas datus, lai izpildītu Noteikumu prasības. Ja gadījumā Jums ir pamatotas bažas par to, ka Inspekcija veic Jūsu personas datu apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, Jums ir tiesības iesniegt par to pieteikumu tiesā.

Saziņai ar Inspekcijas datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz: DAS@dvi.gov.lv.

Datu valsts inspekcijas (turpmāk – Inspekcija) 2022.gada 27.jūlija semināra (turpmāk - Seminārs) organizēšanas ietvaros tiks veikta dalībnieku (kvalificētu personas datu aizsardzības speciālistu) reģistrācija, veicot dalībnieku uzskaiti un identificējot Semināru apmeklējušos datu aizsardzības speciālistus. Semināra apmeklētāju reģistrācija tiks veikta, izmantojot platformu www.visidati.lv, kur dalībniekiem jāievada savs vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese.

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

Inspekcija, Reģ.Nr. 90001037264; Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67223131, elektroniskā pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv; tīmekļa vietnes adrese: www.dvi.gov.lv.

Apstrādes tiesiskais pamats

Inspekcijas Semināra ietvaros, veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras).

Saskaņā ar Ministru Kabineta 2020.gada 6.oktobra noteikumu Nr.620 “Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi” (turpmāk - Noteikumi) 40.punktu, lai uzturētu spēkā kvalifikāciju, datu aizsardzības speciālists kā pasniedzējs vai mācību dalībnieks piedalās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos (turpmāk - mācības). Ņemot vērā nepieciešamību pierādīt, ka datu aizsardzības speciālists ir apmeklējis attiecīgas mācības, ir nepieciešams veikt dalībnieku (datu aizsardzības speciālistu) uzskaiti, lai Inspekcija varētu pārliecināties par apmeklētājām mācībām.

Veiktās personas datu apstrādes nolūks

Semināru apmeklējušo datu aizsardzības speciālistu uzskaite, lai izvērtētu datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas uzturēšanas atzīšanu.

Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas

Inspekcija, True Bits SIA (https://www.visidati.lv).

Personas datu glabāšanas termiņš

Personas datus glabā līdz lēmuma par datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas uzturēšanas atzīšanu pieņemšanai un vienu mēnesi pēc tā.

Personas dati tiks dzēsti pēc mēneša pēc lēmuma par datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas uzturēšanas atzīšanu pieņemšanas, ja lēmums nav pārsūdzēts.

Jums ir tiesības pieprasīt Inspekcijai piekļuvi personas datiem, to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, Jums ir tiesības iebilst pret apstrādi.

Inspekcija apstrādā personas datus, lai izpildītu Noteikumu prasības. Ja gadījumā Jums ir pamatotas bažas par to, ka Inspekcija veic Jūsu personas datu apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, Jums ir tiesības iesniegt par to pieteikumu tiesā.

Saziņai ar Inspekcijas datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz: DAS@dvi.gov.lv.

Ar šo tiek sniegta informācija par Datu valsts inspekcijas (turpmāk – Organizators) veikto personas datu apstrādi konferences “Personas dati – nākotnes perspektīva!” 2022 (turpmāk – Pasākums, Konference) organizācijai un norises nodrošināšanai.

 

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

Datu valsts inspekcija, Reģ.Nr. 90001037264; Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67223131, elektroniskā pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv; tīmekļa vietnes adrese: www.dvi.gov.lv.

Apstrādātāja identitāte un kontaktinformācija

SIA 3K MANAGEMENT (turpmāk – Rīkotājs), Dzirnavu iela 86/88-10, Rīga, LV-1058, Tālrunis: 29668708

E-pasts: beate@3k.lv

Personas datu kategorijas

Iepriekš minētajiem nolūkiem var tikt apstrādāti šādi Personas dati: konferences dalībnieka vārds, uzvārds, e-pasts un fotoattēls. Konferences lektora vārds, uzvārds, e-pasts un fotoattēls.

 

Personas datu apstrādes nolūks (mērķis)

Konferences dalībnieku reģistrācija:

Reģistrējoties dalībniekiem jāievada savs vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese. Organizators apstrādā Jūsu personas datus, lai nodrošinātu Pasākuma dalībniekiem iespēju piedalīties Pasākumā, tai skaitā, izmantojot dalībnieka e-pasta adresi, sazinātos ar dalībnieku par Pasākuma norisi, nosūtītu piekļuves informāciju Pasākumam un apliecinājumu par dalību Pasākumā. Konferenci nebūs iespējams apmeklēt, ja dalībnieks reģistrācijas laikā nesniegs šo informāciju.

Konferences translācijas nodrošināšana, pieejamības nodrošināšana un norises atspoguļošana:

Lektora un klātienes konferences dalībnieka (apmeklētāja) foto un video attēls – Pasākuma laikā var notikt fotografēta vai filmēta Pasākuma norise, tai skaitā Pasākuma dalībniekus. Fotoattēli nepieciešami, lai nodrošinātu Pasākuma atspoguļošanu un popularizēšanu interneta vietnē www.dvi.gov.lv un Organizētāja sociālo tīklu kontos Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn.

Apstrādes tiesiskais pamats

 • Jūsu vārda, uzvārda, e-pasta adreses un valsts apstrādes tiesiskais pamats ir sabiedrības intereses, kas tiek realizētas Organizētājam nodrošinot valsts budžeta līdzekļu izlietojuma pārredzamību un Organizatoram normatīvajos aktos noteikto uzdevumu (veicināt sabiedrības informētību un izpratni par riskiem, noteikumiem, garantijām un tiesībām saistībā ar personas datu apstrādi) sasniegšanu, tai skaitā, izsniedzot sertifikātu par dalību Pasākumā.
 • Jūsu foto un video attēlu apstrādes tiesiskais pamats ir sabiedrības intereses, Organizētājam nodrošinot valsts budžeta līdzekļu izlietojuma pārredzamību un Organizatoram normatīvajos aktos noteiktu uzdevumu (veicināt sabiedrības informētību un izpratni par riskiem, noteikumiem, garantijām un tiesībām saistībā ar personas datu apstrādi) veicot Pasākuma atspoguļošanu un popularizēšanu.  Ja Pasākuma dalībnieks nevēlas, lai viņa fotoattēls un informācija par dalību seminārā tiek izmantota šim nolūkam, Pasākuma dalībniekam ir tiesības pret to iebilst, savus iebildumus sūtot Organizētājam.

Personas datu glabāšanas termiņš

 • Konferences dalībnieku vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi glabā līdz sertifikāta par dalību izsūtīšanai uz dalībnieka e-pasta adresi.
 • Konferences videoierakstu un publicitātes attēlu pieejamībai nav noteikts laika  ierobežojums.

Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas

Organizatora un Rīkotāja rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā.

Pakalpojuma sniegšanas nolūkā, dalībnieku personas dati, pamatojoties starp Rīkotāju un SIA “ABC idea” noslēgto līgumu,  tiks nodoti apstrādei trešajai personai –SIA “ABC idea” – Mitto.me platformas nodrošinātājam, kas nodrošina Rīkotājam pasākuma reģistrācijas pakalpojumus tiešsaistes platformā pdpn.mitto.me

SIA “ABC idea”

Reģistrācijas numurs: 40103285126

Adrese: Andromedas gatve 1-70, Rīga, LV-1084, Latvija

E-pasts: mitto@mitto.me

Tālrunis: +371 20777714

Vietne: www.mitto.me

Pēc Jūsu pieprasījuma Organizatoram ir pienākums sniegt Jums detalizētu informāciju par Jūsu Personas datu saņēmējiem, ja vien šādas informācijas izpaušanu neaizliedz normatīvie akti. Lai saņemtu detalizētu informāciju, par Jūsu personas datu saņēmējiem vai to kategorijām lūdzam vērsties pie Organizatora ar pamatotu iesniegumu.

Jūsu tiesības

 • Jums ir tiesības pieprasīt Organizatoram piekļuvi personas datiem, to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, Jums ir tiesības iebilst pret apstrādi.
 • Ja gadījumā Jums ir pamatotas bažas par to, ka Organizators veic Jūsu personas datu apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, Jums ir tiesības iesniegt par to pieteikumu tiesā.

Saziņai ar Datu valsts inspekcijas datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz: DAS@dvi.gov.lv.

Information is hereby provided on the processing of personal data carried out by the Data State Inspectorate (hereinafter - the Organizer) for the purpose of organization and proceeding of the conference "Personal data - future perspective!" 2022 (hereinafter – Event, Conference).

Identity and contact details of the controller

Data State Inspectorate, Reg. No 90001037264; Elijas street 17, Riga, LV-1050, phone: 67223131, e-mail address: pasts@dvi.gov.lv; website address: www.dvi.gov.lv.

Identity and contact details of the processor

SIA 3K MANAGEMENT (hereinafter — Processor), Dzirnavu Street 86/88-10, Riga, LV-1058, Phone: 29668708

E-mail: beate@3k.lv

Categories of personal data

The following Personal Data may be processed for the purposes mentioned below: name, surname, e-mail and photo of the Conference participant; Name, surname, e-mail and photo of the Conference lecturer.

Purpose (purpose) of the processing of personal data

Registration of Conference participants:

When registering, participants must enter their name, surname, e-mail address. The Organizer processes your personal data in order to provide the Event participants with the opportunity to participate in the Event, including by using the participant’s e-mail address, to contact the participant about the Event’s progress, to send access information to the Event and to confirm your participation in the Event. It will not be possible to attend the Conference if the participant does not provide this information at the time of registration.

Provision of promotion, coverage, broadcast and future availability of the Events recording:

Photo and video image of the lecturer and the in-person conference participant (visitor) - The Event, can be photographed or filmed, including taking photos of the Event participants. Photos are necessary and will be used to ensure coverage and promotion of the Event on the website www.dvi.gov.lv and on the Organizer's social network accounts on Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn.

Legal basis for processing

The legal basis for your name, surname, e-mail address and state processing is the public interest, which is realized to ensure transparency of the use of State budget funds and achievement of the Organizer’s tasks set out in regulatory enactments (to promote public awareness and understanding of risks, regulations, guarantees and rights in relation to the processing of personal data), including the issuance of a certificate for participation in the Event.

The legal basis for the processing of your photo and video images is public interest to ensure transparency of the use of State budget funds and the Organizer’s task specified in regulatory enactments (to promote public awareness and understanding of risks, regulations, guarantees and rights in relation to the processing of personal data) to ensure promotion and accessibility of the Event.  If a participant in an event does not wish his or her picture and/or information about his or her participation in the Event to be used for this purpose, the Participant of the Event shall have the right to object by sending its objections to the Organizer, which will then be reviewed and participants unique circumstances will be considered before deciding on publication of publicity pictures.

Period of retention of personal data

The name, surname, e-mail address of the participants of the Conference shall be stored until the certificate of participation is sent to the participant’s e-mail address.

There is no time limit for access to video recordings and publicity images of the Conference.

Recipients or categories of recipients of personal data

Personal data at the disposal of the Processor and the Organizer shall be considered as restricted access information and shall be disclosed to third parties only in the cases, procedures and amounts specified in legal acts or concluded agreements only.

For the purpose of providing the service, the personal data of the participants will be transferred for processing to a third party — SIA “ABC idea” — Mitto.me platform provider, which provides the Organizer with the event registration services on the online platform pdpn.mitto.me, based on the agreement concluded between the Processor and SIA “ABC idea”.

SIA “ABC idea”

Registration number: 40103285126

Address: Andromedas gatve 1-70, Riga, LV-1084, Latvia

E-mail: mitto@mitto.me

Telephone: + 371 20777714

Site: www.mitto.me

Upon your request, the Organizer is obliged to provide you with detailed information about the recipients of your Personal Data, unless the disclosure of such information is prohibited by law. For detailed information, please contact the Organizer with a reasoned application concerning the recipients or categories of recipients of your personal data.

Your rights

You have the right to request from the Organizer access to, rectification or erasure of personal data, or restriction of processing, you have the right to object to the processing.

If you have reasonable concerns that the Organizer does not process your personal data in compliance with the requirements of the laws and regulations, you have the right to submit an application for this to the court.

For communication with the Data Protection Officer of the Data State Inspectorate, please write to: DAS@dvi.gov.lv.