Datu valsts inpekcijas funkcijas

Pārbaužu veikšana personas datu aizsardzības, uzticamu sertifikācijas pakalpojumu uzraudzības un nevēlamu komerciālu sūtījumu novēršanas jomā.

Uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju akreditācija un to darbības uzraudzība.

Ekspertu, kas veic sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošību pārbaudes, iekļaušana sarakstā, veicot atbilstības izvērtējumu.

Personas datu aizsardzības speciālistu reģistrācija.

Personas datu aizsardzības pakāpes novērtēšana un rakstveida piekrišanas sniegšana personas datu nodošanai uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts un nenodrošina adekvātu personas datu aizsardzības līmeni.

Kredītinformācijas biroju licencēšana un uzraudzība.

Personas datu aizsardzības pārkāpumu reģistrācija elektronisko sakaru jomā.

Biometrijas datu apstrādes sistēmas likuma uzraudzība.

Statistiskās informācijas apkopošana un nosūtīšana Eiropas Komisijai par institūciju pieprasījumiem saņemt saglabājamos datus un par saglabājamo datu izsniegšanu.

Sūdzību izskatīšana un lēmumu pieņemšana saistībā ar veselības stāvokļa aprakstu un ģenealoģisko datu savākšanu, audu paraugu, DNS aprakstu, veselības stāvokļa aprakstu un ģenealoģisko datu kodēšanu un atkodēšanu, kā arī audu paraugu, DNS aprakstu, veselības stāvokļa aprakstu un ģenealoģisko datu apstrādi.

Personu datu aizsardzības uzraudzība Šengenas informācijas sistēmas ietvaros, tai skaitā Latvijas pārstāvniecības nodrošināšana uzraudzības institūcijā.

Personas datu aizsardzības uzraudzība Europol informācijas sistēmas ietvaros, tai skaitā Latvijas pārstāvniecības nodrošināšana uzraudzības institūcijā.

Personas datu aizsardzības uzraudzība Muitas informācijas sistēmas ietvaros, tai skaitā Latvijas pārstāvniecības nodrošināšana uzraudzības institūcijā.

Latvijas pārstāvniecības nodrošināšana Direktīvas 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 29.panta darba grupā.

Latvijas pārstāvniecības nodrošināšana Konsultatīvajā komitejā saskaņā ar 1981.gada Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi.

Last updated: 07.02.2019. 09:44