#dviskaidro Jaunumi Ziņas
Telefona zvans

Darba devēja un darba ņēmēja attiecības ir regulētas nacionālos un starptautiskos tiesību aktos. Kā pieņemt un kā atbrīvot darbinieku nosaka Darba likums, tomēr, darbinieks attiecībā pret darba devēju ir mazāk aizsargāts, ja uz “papīra” tiek ievēroti visi nosacījumi. Darbinieki ir vērsušies ne tikai Valsts darba inspekcijā, bet arī Datu valsts inspekcijā, lai lūgtu sniegt skaidrojumu par to kā aizsargāt savas tiesības darba tiesiskajās attiecībās, ja darba devējs nepamatoti atbrīvo, vai aizskar darbinieku ar naidīgu un neētisku attieksmi. Iespējamais mobings darba vietā nav attiecināms tikai uz pašu darba devēju, bet arī kolēģiem, kuri iesaistās, lai radītu nelabvēlīgu vidi darbiniekam.

Personas, kuras vēršas Datu valsts inspekcija bieži vien min un lūdz skaidrot, vai slepenu audio ierakstu var veikt, lai atklātu iespējamu mobingu, bosingu vai cita veida nelikumību darba vietā?  Vai no datu aizsardzības skatījuma to drīkst darīt?


Personas balss (ieraksta veidā), ja to var attiecināt uz identificētu vai identificējamu personu ir personas dati un audioieraksta veikšana, kurā tiek ierakstīta personu saruna ir personas datu apstrāde.[1] Uz šādu audioierakstu var attiekties  personas datu aizsardzības noteikumi.

Paskaidrojam, ka slepeni ierakstīt sarunu darba vietā drīkst tikai tad, ja tam ir attaisnojams mērķis, piemēram, tas ir vienīgais veids, kā atklāt pretlikumīgu darbību. Vienlaikus, saskaņā ar datu aizsardzības nosacījumiem, jāņem vērā:

  1. Nododot audioierakstu tiesībsargājošām iestādēm, personas dati nedrīkst būt pārmērīgi, proti, jāiesniedz tikai tā audioieraksta daļa, kura atklāj iespējamo pārkāpumu, savukārt daļa, kura uz to neattiecas vai atklāj citas privātās dzīves detaļas, ir jādzēš[2].
  2. Pārkāpumam, kas fiksēts slepeni ierakstītajā sarunā, konkrētajā gadījumā ir jābūt nozīmīgākam nekā personas tiesībām uz datu aizsardzību.

Ir bijuši gadījumi, kad arī tiesa vērtējusi slepenu sarunu ierakstīšanu un atzinusi, ka no datu aizsardzības vispārējās nostājas (šādu slepenu sarunu ierakstīšanas aizliegums) ir iespējams atkāpties, ja sarunas ierakstītājs darījis to savu interešu aizsardzībai, vēl jo vairāk ir mazāk aizsargātā puse (piemēram, darbinieks nevis priekšnieks).[3]

Līdz ar to norādām, ka slepenu sarunas ierakstīšanu drīkst veikt, ja tas ir darīts, lai atklātu pretlikumīgu rīcību, savai interešu aizstāvībai, un pretlikumīgās rīcības atklāšana ir nozīmīgāka par personas datu aizsardzību.

DRĪKST

NEDRĪKST

Veikt slepenu sarunu ierakstīšanu, lai aizsargātu savas tiesības, ja pastāv būtisks to aizskāruma risks

Publicēt sociālajos tīklos vai citā veidā darīt publiski pieejamu balss ierakstu, tai skaitā, izplatīt kolektīva ietvaros

Iesniegt kā pierādījumu Valsts darba inspekcijā, policijā vai tiesā

Veikt pārmērīgu un nepamatotu datu apstrādi, iesniedzot balss ierakstus, kas nav saistīts ar savu tiesību aizsardzību

 

 

Informatīvās atsauces

  1. Vispārīgā personas datu aizsardzības regulas 4.panta 2.punkts, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-LV/TXT/?from=LV&uri=CELEX%3A32016R0679
  2. Vispārīgā personas datu aizsardzības regulas 5.panta 1.punkta c)apakšpunkts, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-LV/TXT/?from=LV&uri=CELEX%3A32016R0679
  3. The possibility to use a secret audio or video recording o fan employee as an evidence in a Labour dispute, https://www.ecovislegal.cz/en/czech-legal-news/the-possibility-to-use-a-secret-audio-or-video-recording-of-an-employee-as-an-evidence-in-a-labour-dispute/

Papildus informācijai: Darba likuma 7.pants https://likumi.lv/ta/id/26019-darba-likums

 

Attēla avots:freepik.com