Ievietots 15.10.2019 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 4.panta pirmās daļas 2.punktu, lai nodrošinātu vienveidīgu pieeju uzraudzības aktivitāšu īstenošanā, kā arī veicinātu datu aizsardzības efektivitāti, Datu valsts inspekcija 2019.gadā un turpmāk ir noteikusi uzraudzības prioritātes šādās jomās:

1.1. videonovērošana:

- juridiskas personas veikta videonovērošanas bez informatīvajām zīmēm;

- videonovērošanas veikšana neatļautās telpās (ģērbtuves, labierīcības, dušas u.tml.);

1.2. datu subjektu tiesību ievērošana, gadījumā, ja ir pierādījumi tam, ka datu subjekts ir izmantojis tiesības un vērsies pie pārziņa, savukārt pārzinis nepilda vai nepilnīgi pilda Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteiktos pienākumus;

1.3. Datu valsts inspekcijas saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas[1] 58. panta 2. punkta “a”[2], “c”[3] un “d”[4] apakšpunktiem izdoto brīdinājumu izpilde.


[1] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (Dokuments attiecas uz EEZ) (OJ L 119, 4.5.2016) Pieejama: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 ;

[2]Vispārīgā datu aizsardzības regula 58.panta 2.punkta “a” apakšpunkts – brīdināt pārzini vai apstrādātāju, ka ar paredzētajām apstrādes darbībām, iespējams, var tikt pārkāpti šīs regulas noteikumi;

[3]Vispārīgā datu aizsardzības regula 58.panta 2.punkta “c” apakšpunkts – izdot rīkojumu pārzinim vai apstrādātājam izpildīt datu subjekta pieprasījumu īstenot viņam saskaņā ar šo regulu piešķirtās tiesības;

[4]Vispārīgā datu aizsardzības regula 58.panta 2.punkta “d” apakšpunkts – izdot rīkojumu pārzinim vai apstrādātājam saskaņot apstrādes darbības ar šīs regulas noteikumiem, vajadzības gadījumā – konkrētā veidā un konkrētā laikposmā.