Ievietots 12.04.2019 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Brisele, 10. aprīlis — Šā gada 9. un 10. aprīlī Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas (EDAK) devītajā plenārsēdē tikās Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) datu aizsardzības iestāžu pārstāvji un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs.
Plenārsēdes laikā EDAK pieņēma pamatnostādnes par VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta darbības jomu un piemērošanu saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumiem. Pamatnostādnēs EDAK sniedz vispārīgus novērojumus par datu aizsardzības principiem un Vispārīgās Datu aizsardzības regulas (VDAR) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto mijiedarbību ar citiem tiesiskajiem pamatiem. Turklāt pamatnostādnēs ir ietverti norādījumi par 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta piemērošanu atsevišķu pakalpojumu apvienošanas un līguma izbeigšanas gadījumā.

Piezīme redaktoriem

Lūdzam ņemt vērā, ka visiem EDAK plenārsēdē pieņemtajiem dokumentiem tiek veiktas nepieciešamās juridiskās, lingvistiskās un formatēšanas pārbaudes un tie būs pieejami EDAK tīmekļa vietnē pēc minēto pārbaužu pabeigšanas.

* 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts
“1. Apstrāde ir likumīga tikai tādā apmērā un tikai tad, ja piemēro vismaz vienu no šādiem nosacījumiem:

Apstrāde ir vajadzīga līguma, kurā līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākuma veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; “