Ievietots 25.06.2019 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Briselē, 5. jūnijs — 4. jūnijā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) datu aizsardzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) tikās vienpadsmitajā plenārsesijā. Plenārsēžu laikā apsprieda plašu tematu loku.

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDAK) pieņēma pamatnostādnes par rīcības kodeksiem. Pēc sabiedriskās apspriešanas tekstā ir iekļauti paskaidrojumi. Šo pamatnostādņu mērķis ir sniegt praktiskus norādījumus un palīdzību saistībā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 40. un 41. panta piemērošanu. Pamatnostādnes ir paredzētas, lai skaidrotu procedūras un noteikumus, kas saistīti ar rīcības kodeksu iesniegšanu, apstiprināšanu un publicēšanu gan valsts, gan Eiropas līmenī. Lai konsekventi novērtētu rīcības kodeksus un racionalizētu novērtēšanas procesā iesaistītās procedūras, kompetentās uzraudzības iestādes, EDAK, Eiropas Komisija tiek aicinātas izmantot pamatnostādnes.

Pielikums pamatnostādņu par akreditāciju pielikums
Pēc sabiedriskās apspriešanas EDAK pieņēma pielikumu galīgās redakcijas pielikumā pamatnostādnēm par akreditāciju. Teksts ir pārskatīts, lai uzlabotu skaidrību. Pamatnostādņu mērķis ir sniegt norādījumus par to, kā interpretēt un īstenot VDAR 43. panta noteikumus, tostarp, palīdzēt dalībvalstīm, uzraudzības iestādēm un valsts akreditācijas struktūrām izveidot konsekventu un saskaņotu pamatprincipu piemērošanu, itsevišķi tādu sertifikācijas iestāžu akreditācijai, kuras izdod sertifikātus saskaņā ar VDAR. Pielikumā sniegti norādījumi par papildu prasībām sertifikācijas iestāžu akreditācijai, kas jāizveido uzraudzības iestādēm. Šīs papildu prasības, pirms tās pieņem uzraudzības iestādes, iesniedz apstiprināšanai EDAK saskaņā ar 64. panta 1. punkta c) apakšpunktu. *

Sertifikācijas pamatnostādņu pielikums
EDAK pieņēma sertifikācijas pamatnostādņu 2. pielikuma galīgo redakciju. Pēc sabiedriskās apspriešanas dažiem punktiem tika pievienoti papildus informācija, piemēram, vai kritēriji attiecas uz pārziņa/apstrādātāja pienākumu iecelt datu aizsardzības speciālistu un viņa pienākumu veikt apstrādes darbību uzskaiti. Šo pamatnostādņu galvenais mērķis ir noteikt vispārējus kritērijus, kas varētu būt attiecināmi uz visiem sertifikācijas mehānismu veidiem saskaņā ar VDAR 42. pantu un VDAR 43. pantu. Pielikumā ir minētas tēmas, kuras ir paredzētas izskatīšanai datu aizsardzības uzraudzības iestādei un EDAK, un kuras tiktu piemērotas sertifikācijas mehānisma sertifikācijas kritēriju apstiprināšanai. Saraksts ar noteiktajām tēmām nav izsmeļošs. Tājā ir izklāstīts tikai to tematu kopums, kas būtu jāapsver. *

Piezīme redaktoriem
* Turpmākās darbības : Pirms tiek apspriesti konkrēti gadījumi attiecībā uz sertifikāciju un akreditāciju, EDAK ir iecerējusi sagatavot nolikumu, ar mērķi veicināt konsekventu un savlaicīgu atzinumu par datu uzraudzības sagatvoto lēmumu projektiem izsniegšanu un apstiprināt Eiropas datu aizsardzības zīmogus.

Lūdzam ņemt vērā, ka visos Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas plenārsesijā pieņemtajos dokumentos ir veiktas nepieciešamās juridiskās, lingvistiskās un formatēšanas pārbaudes, un tās būs pieejamas EDAK tīmekļa vietnē pēc to pabeigšanas.