Ievietots 06.12.2019 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Brisele, 4. decembris – 2. un 3. decembrī norisinājās Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas (turpmāk – EDAK) 16.plenārsesija, kurā tikās EEZ datu aizsardzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs. Plenārsēdes laikā apsprieda vairākus tematus.

VDAR 64. pants. Apvienotās Karalistes SA viedoklis par akreditācijas prasībām rīcības kodeksu pārraudzības iestādēm

EDAK pieņēma viedokli par Apvienotās Karalistes uzraudzības iestādes lēmuma projektu par akreditācijas prasībām attiecībā uz rīcības kodeksu uzraudzības iestādēm. Viedokļa mērķis ir nodrošināt konsekvenci un pareizu šo prasību piemērošanu EEZ uzraudzības iestādēs. Viedoklī EDAK ierosina dažas izmaiņas akreditācijas prasību projektā, lai nodrošinātu pārraudzības iestāžu akreditācijas konsekventu piemērošanu.

EDAK apstiprināja tās atbildi uz Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) pieprasījumu vadlīnijām par pašreizējo ES datu aizsardzības regulējumu. Vēstulē Kolēģija pauž bažas par domēna vārdu un URL apstrādi datplūsmas pārvaldības un rēķinu sagatavošanas vajadzībām (nulles likmes piedāvājumi).

EDAK mudina interneta piekļuves pakalpojumus (IAS) un attiecīgā gadījumā BEREC definēt un vienoties par mazāk invazīviem un standartizētākiem interneta datplūsmas pārvaldības veidiem, kas ir sadarbspējīgi dažādās IAS un kuru pamatā nav URL un domēnu nosaukumu izmantošana.

Vadlīnijas “Kritēriji tiesībām tikt aizmirstam meklētājprogrammu lietās saskaņā ar VDAR” (1. daļa)

Kolēģija pieņēma pamatnostādņu projektu “Kritēriji tiesībām tikt aizmirstam meklētājprogrammu lietās saskaņā ar VDAR”. Vadlīnijās ir sniegta VDAR 17. panta interpretācija attiecībā uz pamatojumu un izņēmumiem attiecībā uz pieprasījumiem svītrot no saraksta, kas adresēti meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzējiem, un tās ir atjauninājums 2014. gada vadlīnijām par to, kā īstenot spriedumu Costeja lietā, ko izdevusi 29. panta darba grupa (WP29). Šīs vadlīnijas, kas tiks iesniegtas publiskai apspriešanai, tiks papildinātas ar citu vadlīniju kopumu par kritērijiem, pēc kuriem izskata sūdzības par svītrošanas no saraksta atteikumiem.

Piezīme redaktoriem

Lūdzam ņemt vērā, ka visiem Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas plenārsēdē pieņemtajiem dokumentiem tiek veiktas nepieciešamās juridiskās, lingvistiskās un formatēšanas pārbaudes un tie būs pieejami EDAK tīmekļa vietnē pēc minēto pārbaužu pabeigšanas.