Ievietots 17.04.2019 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka 2019.gada 25.martā pieņema Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2019/493 (2019. gada 25. marts), ar ko groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 attiecībā uz pārbaudes procedūru saistībā ar noteikumu par personas datu aizsardzību Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā pārkāpumiem.

Vēršam  jūsu uzmanību uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2019/493 (2019. gada 25. marts) 10. a pantu, kurā paredzēti noteikti pienākumi visām uzraudzības iestādēm.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2019/493 (2019. gada 25. marts), ar ko attiecībā uz pārbaudes procedūru, kura saistīta ar personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā, groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 (Dokuments attiecas uz EEZ) pieejama: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.085.01.0007.01.LAV&toc=OJ:L:2019:085I:FULL 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 ( 2014. gada 22. oktobris ) par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu pieejama: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1141