Ievietots 02.02.2018 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija atgādina, ka, sākot ar 2018. gada 25. maiju, tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām un piemērošanu fizisko personu datu apstrādē un aizsardzībā 29. panta darba grupa[1] izstrādājusi vadlīnijas par atsevišķiem Vispārīgās datu aizsardzības regulas jautājumiem. Datu valsts inspekcija informē, ka 29. panta darba grupas izstrādās vadlīnijas ir pieejams latviešu valodā.

Datu valsts inspekcija vērš uzmanību, ka plašākai sabiedrībai tiek darītas pieejamas Datu valsts inspekcijas izstrādātās rekomendācijas attiecībā uz novērtējuma par ietekmi uz datu aizsardzību veikšanu. Rekomendācijās izstrādātās, lai atvieglotu pārziņiem Vispārīgās datu aizsardzības regulas 35.pantā noteikto pienākumu izpildi.

Datu valsts inspekcija aicina vienlaikus ar Rekomendācijām iepazīties arī ar 29.panta darba grupas izstrādātajām vadlīnijām par  “Novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību  (pieņemtas 2017. gada 4. oktobrī).

 

[1]29. panta darba grupa, kura izveidota pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 29. pantu, ir darba grupa, kuru veido katras dalībvalsts nozīmētās uzraudzības iestādes pārstāvis, kura darbojas neatkarīgi un ir piešķirts padomdevējas statuss personas datu aizsardzībai attiecībā uz personas datu apstrādi.