Datu valsts inspekcija informē, ka 2016.gadā reģistrētas 669 personas datu apstrādes un 185 izmaiņas personas datu apstrādes reģistrācijā, pieņemti 55 lēmumi par personas datu aizsardzības speciālista reģistrāciju, 68 lēmumi par personas datu apstrādes nereģistrāciju un 5 lēmumi par personas datu aizsardzības speciālista izslēgšanu no personas datu aizsardzības speciālistu reģistra, tika veiktas un uzsāktas 756 pirmsreģistrācijas pārbaudes.
Sadalījums pa mēnešiem redzams 1. un 2.tabulā.

att

att