Elektronisko sakaru komersantiem līdz kārtējā gada 1.februārim jāiesniedz Datu valsts inspekcijā statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem, kurus iepriekšējā gadā atbilstoši Elektronisko sakaru likuma 71.prim panta pirmajai daļai veikušas pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, prokuratūra un tiesa.

Pamatojums: Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumu Nr.820 “Kārtība, kādā pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, prokuratūra un tiesa pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod saglabājamos datus, kā arī kārtība, kādā apkopo statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem un to izsniegšanu” 12.punkts.

Datu valsts inspekcija lūdz elektronisko sakaru komersantus iesniegt šādu statistisko informāciju par 2016.gadu:
1. kopējais pieprasījumu skaits;
2. laikposms (mēnešos), kas pagājis no datu saglabāšanas datuma līdz datumam, kad pirmstiesas izmeklēšanas iestāde, operatīvās darbības subjekts, valsts drošības iestāde, prokuratūra un tiesa pieprasījusi attiecīgos datus;
3. gadījumu skaits, kad nav bijis iespējams izsniegt pieprasītos saglabājamos datus.

Statistiskā informācija iesniedzama līdz 2017.gada 1.februārim Datu valsts inspekcijā Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīga LV-1011, e-pasts: info@dvi.gov.lv.

Skatīt ieteicamo formu Forma_statistikas_iesniegsanai