Jaunumi Ziņas
Eiropas Savienības karogs

Eiropas Komisija 25.jūlijā, saskaņā ar Policijas direktīvas 62.panta 1.punktu, publicēja pirmo ziņojumu par Policijas direktīvas ieviešanu un piemērošanu. Eiropas Komisijas ziņojums angļu valodā pieejams šeit.

Ziņojumā aplūkota Policijas direktīvas noteikumu piemērošana, jo īpaši attiecībā uz  personas datu nosūtīšanu trešām valstīm un starptautiskām organizācijām, vienlaikus aplūkojot direktīvas piemērošanu plašākā tvērumā. Ziņojumā sniegts arī pārskats par to, kā dalībvalstis ir transponējušas Policijas direktīvu savos tiesību aktos, izklāstītas pirmās atziņas, kas gūtas no Policijas direktīvas ieviešanas un piemērošanas, kā arī apsvērumi plānotai tālākai virzībai.

Arī Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDAK) 2021. gada 14. decembrī sniedza ieguldījumu Eiropas Komisijas ziņojuma sagatavošanā. Ziņojumā ir iekļauts EDAK sniegtais viedoklis, tai skaitā EDAK paustās bažas un ieteikumi, piemēram, aicinājums dalībvalstīm nodrošināt nacionālās uzraudzības iestādes ar pietiekamiem resursiem, lai izpildītu Policijas direktīvā noteiktos pienākumus (Pieejams angļu valodā  šeit ).

Latvijā Policijas direktīva transponēta ar likumu “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā” .

INFORMATĪVAS ATSAUCES:

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa direktīva (ES) 2016/680 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu un atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem, vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes pamatlēmumu 2008/977/TI.