Ziņas

Datu valsts inspekcija (DVI) atgādina, ka saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma (stājās spēkā 05.07.2018., FPDAL) pārejas noteikumu 4.punktu – datu aizsardzības speciālisti, kuri ieguva kvalifikāciju (ir nokārtojuši DVI eksāmenu) un ir iekļauti kvalificēto personas datu aizsardzības speciālistu sarakstā līdz 05.07.2018., tiek iekļauti publiski pieejamā kvalificēto personas datu aizsardzības speciālistu sarakstā, ja tie sešu mēnešu laikā no FPDAL stāšanās spēkā iesniedz DVI direktoram rakstisku iesniegumu, norādot FPDAL 18.panta otrajā daļā minēto informāciju (izņemot 18.panta otrās daļas 2.punktu).

Kvalificēto personas datu aizsardzības speciālistu saraksts, kuri ir iesnieguši iesniegumu saskaņā ar FPDAL Pārejas noteikumu 4.punktu, pieejams: https://www.dvi.gov.lv/lv/test-saraskts/

Informējam, ka saskaņā ar spēkā esošo regulējumu, saraksts tiek veidots, lai varētu identificēt kvalificētos personas datu aizsardzības speciālistus! Datu aizsardzības speciālistu sarakstā iekļauj tikai tās personas, kuras ir nokārtojušas kvalifikācijas eksāmenu.