teksts

5. jūlijā Datu valsts inspekcija organizēja kārtējo datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmenu, kurā piedalījās 19 pretendenti.

Eksāmens ir potenciālu vai jau praktizējošu datu aizsardzības speciālistu brīvprātīga zināšanu pārbaude, kuru saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem organizē Datu valsts inspekcija. Tie, kas eksāmenu ir sekmīgi nokārtojuši, tiek iekļauti datu aizsardzības speciālistu sarakstā.

Pēc 5. jūlija eksāmena rezultātiem no 19 pretendentiem astoņi ir nokārtojuši veiksmīgi, līdz ar to ir iekļauti minētajā sarakstā.

Kā to paredz Ministru kabineta noteikumi, arī šajā eksāmenā bija divas daļas – 60 testa jautājumi un divi teorētiskie uzdevumi, kurā bija jāsniedz savs viedoklis par jau konkrētu situāciju.

Eksāmenā tika pārbaudītas pretendentu zināšanas par personas datu aizsardzību – Datu regulu (tvērums, definīcijas, personas datu apstrādes principi, tiesiskais pamats, datu subjektu tiesības, pārziņa un apstrādātāja atbildība, pārskatatbildības pasākumi, personas datu nodošana uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām u.c.) un Fizisko personu datu apstrādes likumu. Tāpat bija jautājumi par starptautiskajiem, Eiropas Savienības līmeņa un nacionālajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādes un aizsardzības jautājumus, kā arī judikatūru u.c.

Apsveicam speciālistus ar veiksmīgi nokārtotu eksāmenu!

Image by jannoon028 on Freepik