Jaunumi
ajfnJASFNASD

Datu valsts inspekcija (tālāk- Inspekcija) šī gada 10. aprīlī organizēja kārtējo datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmenu.

Eksāmens ir personu brīvprātīga zināšanu pārbaude, kuru saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu organizē Inspekcija. Pēc eksāmena sekmīgas nokārtošanas persona tiek iekļauta Inspekcijas publicētajā datu aizsardzības speciālistu sarakstā, tomēr kā datu aizsardzības speciālists var darboties arī persona, kura šajā eksāmenā nav piedalījusies vai nav to nokārtojusi sekmīgi. [1]

10. aprīļa eksāmenā piedalījās 15 pretendenti, no kuriem astoņi nokārtoja eksāmenu sekmīgi un tādējādi tika iekļauti publiskajā datu aizsardzības speciālistu sarakstā.

Kā to paredz Ministru kabineta noteikumi [2], eksāmens sastāvēja no divām daļām – 60 testa jautājumiem un 2 teorētiskajiem uzdevumiem, kuros aprakstīta konkrēta situācija, kuru bija jāskaidro, sniedzot atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.

Eksāmenā tika pārbaudītas pretendentu zināšanas par personas datu aizsardzību – Datu regulu (tvērums, definīcijas, personas datu apstrādes principi, tiesiskais pamats, datu subjektu tiesības, pārziņa un apstrādātāja atbildība, pārskatatbildības pasākumi, tehnisko un organizatorisko prasību piemērošana u.c.) un Fizisko personu datu apstrādes likumu. Eksāmenā tika pārbaudītas arī pretendentu zināšanas par starptautiskajiem, Eiropas Savienības līmeņa un nacionālajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādes un aizsardzības jautājumus, kā arī saistošo judikatūru. Tika pārbaudīta arī izpratne par pārziņa atbildību, lomu noteikšanu datu apstrādes ietvaros, tostarp zināšanas par informācijas tehnoloģiju jomu un izpratni par informācijas drošību, risku analīzi un vadību, personas datu apstrādes un informācijas sistēmu auditu. Tāpat tika vērtēta pretendentu spēja analizēt konkrētas datu apstrādes situācijas, kuru risinājumam piemērojami nacionālie normatīvie akti.

Inspekcija norāda, ka eksāmena satura ietvars un organizēšanas prasības, kā arī tā ilgums ir noteikts Ministru kabineta noteikumos [4]. Tāpat šie noteikumi nosaka prasības, kas jāņem vērā personām, kuras iekļautas datu aizsardzības speciālistu sarakstā un vēlas uzturēt savu kvalifikāciju. [5]

Šī gada ietvaros Inspekcija plāno organizēt vēl divus eksāmenus, kurus plānots izsludināt ne vēlāk kā divus mēnešus pirms to norises dienas.

Informatīvās atsauces:

[1] Datu regulas 37. panta 5. punkts

[2] Ministru kabineta 2020. gada 6. oktobra noteikumu Nr. 620 “Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi) 16. punkts.

[3] Eksāmena pirmā daļa ir nokārtota, ja pareizo atbilžu īpatsvars ir vismaz 80 % un katras nodaļas ietvaros sniegto pareizo atbilžu īpatsvars nav mazāks par 30 %. Komisija eksāmena otro daļu nevērtē, ja eksāmena pirmajā daļā saņemts negatīvs vērtējums. (Ministru kabineta noteikumu 28. punkts).

[4] Ministru kabineta noteikumu II nodaļa.

[5] Ministru kabineta noteikumu VI nodaļa.