Ziņas

Sākot ar 2018.gada 25.maiju tika uzsākta Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) piemērošana.

Informējam, ka Regula neparedz datu apstrādes reģistrācijas prasības Datu valsts inspekcijā. Līdz ar to, ja kādas personas plāno veikt Fizisko personu datu aizsardzības likuma 21.pantā minēto personas datu apstrādi, tad pēc 2018.gada 25.maija šāda personas datu apstrāde nav jāreģistrē Datu valsts inspekcijā, jo to neparedz normatīvais regulējums.

Datu valsts inspekcija informē, ka līdz šim:

  • komersantam, lai saņemtu Nodarbinātības valsts aģentūras licenci par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu;
  • parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam, lai saņemtu Patērētāju tiesību aizsardzības centra speciālo atļauju (licenci), parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanai;
  • kapitālsabiedrībai, lai tā varētu saņemt Patērētāju tiesību aizsardzības centra speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai

bija jānorīko personas datu aizsardzības speciālists vai jāreģistrē personas datu apstrāde Datu valsts inspekcijā.

Informējam, ka ir veikti grozījumi:

  1. Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumos Nr.458 “Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība” – svītrots 9.2. un 10.2. apakšpunkts (https://likumi.lv/doc.php?id=160023) (grozījumi stājās spēkā 01.06.2018.)
  2. Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 64 “Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība” – svītrots 9.3. apakšpunkts (https://likumi.lv/ta/id/254467-parada-atgusanas-pakalpojuma-sniedzeju-licencesanas-kartiba ) (grozījumi stājās spēkā 25.05.2018.);
  3. Ministru kabineta 2011. gada 29. marta noteikumos Nr. 245 “Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai” – svītrots 8.2. apakšpunkts (https://likumi.lv/ta/id/228147-noteikumi-par-specialo-atlauju-licenci-pateretaju-kreditesanas-pakalpojumu-sniegsanai) (grozījumi stājas spēkā 08.06.2018.).

Sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai arī sociālajos tīklos:  facebook.com (@Datuvalstsinspekcija) un Twitter(@Datu_inspekcija).