Jaunumi Ziņas
Loterijas noteikumi, komerciālie paziņojumi, piekrišana

Datu valsts inspekcijas (turpmāk – Inspekcija) rīcībā ir informācija, ka atsevišķi telekomunikāciju pakalpojuma sniedzēji (turpmāk – komersanti) īstenojuši praksi, kur klientiem tiek piedāvāta dalība konkursā, par kuru kā “samaksa” tiek prasīta konkursa dalībnieka piekrišana saņemt komerciālus paziņojumus no komersanta, bez izvēles iespējas – piekrist komerciālu paziņojumu saņemšanai un pabeigt dalību konkursā vai nepabeigt pieteikuma aizpildīšanu dalībai konkursā, jo bez piekrišanas komerciālu paziņojumu saņemšanai, reģistrāciju konkursam nav iespējams pabeigt.

Pēc pieejamās informācijas var secināt, ka konkrētajā brīdī, kad klients aizpildījis savu pieteikumu dalībai konkursā, puses tādējādi vienojoties nodibina līgumiskās attiecības, kur viena puse (komersants) apņemas sniegt pakalpojumu – dalību konkursā, apmaiņā pret otras puses (konkursa dalībnieka) gatavību saņemt mārketinga paziņojumus.

Ja pārzinis ir pieprasījis sniegt personas datus to apstrādei, bet attiecīgie personas dati nav nepieciešami konkrētam mērķim, tad piekrišana šo datu apstrādei netiktu uzskatīta par brīvi sniegtu. Savukārt brīvi sniegta piekrišana attiecas tikai uz tiem personas datiem, kas ir nepieciešami attiecīgai datu apstrādei, kam persona ir devusi savu piekrišanu – konkrētajā gadījumā, dalībai konkursā. Līdz ar to pārzinis nedrīkst, kā papildus nosacījumu līguma izpildei, pieprasīt datu sniegšanu ar līgumu nesaistīta nolūka sasniegšanai, balstoties uz piekrišanu. Respektīvi, līguma noslēgšana jeb dalība konkursā ir jābūt iespējamai arī bez obligātas komerciālu paziņojumu piekrišanas no klienta saņemšanas.

Inspekcija vērš uzmanību, ka konkrētajā gadījumā - divi likumīgie pamati personas datu tiesiskai apstrādei, līguma izpilde un datu subjekta piekrišana, nevar tikt apvienoti.

Inspekcija norāda, ja komersants konstatē savā praksē līdzīgi pieļautas kļūdas, tad tam ir pienākums tās novērst un veikt datu apstrādi savas komercdarbības ietvaros atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (turpmāk – Datu regula) un Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumam (turpmāk – ISPL).

Inspekcija aicina komersantus veikt nepieciešamās darbības, lai novērstu trūkumus līdz 2022.gada 3.februārim.

Par personas datu apstrādi komerciālu paziņojumu sūtīšanas ietvaros

Saskaņā ar ISPL komerciālu paziņojumu elektroniskā veidā uz fiziskas personas e-pasta adresi vai izmantojot citu elektronisku saziņas veidu ir atļauts sūtīt, ja tiek iegūta šīs personas piekrišana. Inspekcija ir konstatējusi, ka piedāvājumi par izdevīgiem komersanta datu un tarifu plāniem vai jaunumu paziņojumi elektroniskā veidā ir uzskatāmi par komerciāliem paziņojumiem, uz kuriem attiecināmas minētās piekrišanas iegūšanas prasības.

 

Savukārt saskaņā ar Datu regulu datu subjekta piekrišana ir jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei.

 

Piekrišana ir likumīga un spēkā esoša, ja tā atbilst visām Datu regulā norādītajām piekrišanas pazīmēm:

  • “aktīvi sniegta”,
  • “informēta un apzināta”,
  • “konkrēta”,
  • “brīva”,
  • “atsaucama”,
  • “pierādāma”.

Piekrišana netiks uzskatīta par brīvi sniegtu, ja datu subjekts tādējādi jūtas spiests piekrist datu apstrādei, vai nevar tai atteikt, piemēram, lai turpinātu reģistrāciju konkursa izlozē tīmekļa vietnē. Lielāks neviennozīmīgas piekrišanas risks iespējams tieši tiešsaistē, tāpēc tai jāpievērš īpaša uzmanība.

 

Tāpat Inspekcija ņem vērā, ka piekrišanas saistīšana ar nosacījumu pieņemšanu vai līguma vai pakalpojuma sniegšanas piesaistīšana piekrišanai personas datu apstrādei, kas nav nepieciešama šā līguma vai pakalpojuma izpildei, ir uzskatāma par ļoti nevēlamu. Ja šādā situācijā tiek sniegta piekrišana, tiek uzskatīts, ka tā nav brīvi sniegta.

 

Ņemot vērā, ka ISPL paredz fiziskām personām atteikšanos no komerciālu paziņojumu saņemšanas veikt jebkurā laikā, tad šajā gadījumā tas praktiski nozīmētu arī atteikšanos no dalības konkursā. Šajā gadījumā datu apstrāde mārketinga nolūkos nav uzskatāma par tādu, bez kuras nav iespējama izvirzītā nolūka sasniegšana, proti, konkursa organizēšana (pakalpojuma sniegšana), un otrādi.

 

Lai arī komersantam var šķist, ka jebkurš klients vēlas laimēt balvu un piedalīties konkursā, tādējādi lūgums pieteikties komerciālu paziņojumu saņemšanai nav nekas neiespējams, tomēr Inspekcija aicina telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējus attiekties godprātīgi pret saviem esošajiem klientiem. Savukārt, ja ir vēlme iegūt tiesības klientiem sūtīt paziņojumus par jaunumiem, atlaidēm, citiem piedāvājumiem, obligāti ir jāiegūst atsevišķa piekrišana. Klientu dalībai konkursos nebūtu jāfunkcionē kā komersanta iespējai iegūt papildu personas datus vai peļņu.

Detalizēts apraksts par personas datu apstrādi komerciālu paziņojumu sūtīšanas ietvaros pieejams ŠEIT.

Attēla avots: freepik.com