#dviskaidro Jaunumi Ziņas
DVI_skaidro_sab_intereses

Šoreiz skaidrosim, kādos gadījumos personas (datu subjekta) datu apstrāde sabiedrības interesēs ir tiesiska  un iestāde (pārzinis) sev piešķirtās oficiālās pilnvaras īsteno likumīgi. 1

Par sabiedrības interesēm uzskatām jebkura Eiropas Savienības iedzīvotāja intereses, kas noteiktas normatīvajos aktos. Savukārt piešķirtās oficiālās pilnvaras nozīmē, ka likumdevējs iestādei (pārzinim) dod iespēju pie noteiktiem tiesiskiem apstākļiem izvēles brīvību attiecībā uz personas datu apstrādi.

Piemēram, kad iedzīvotājs Valsts ieņēmumu dienestam (VID) iesniedz Gada ienākumu deklarāciju, tad VID (pārzinim) ir tiesības saņemt visu nepieciešamo informāciju, kas noteikta Ministru kabineta noteikumos. Turpretim, ja VID veic nodokļu auditu fiziskai personai, tam ir tiesības pieprasīt informāciju, kas ir nepieciešama, lai šo uzdevumu paveiktu. Šādu datu apstrādi iestāde veic, lai nodrošinātu gan sabiedrības intereses, gan arī izpildītu tai likumīgi piešķirtās pilnvaras.

Datus apstrādāt var gan privātas, gan publiskas personas, tomēr jāņem vērā fakts, ka visos gadījumos apstrādei ir jābūt likumīgi pamatotai. Ja iestādei ir oficiālas pilnvaras vai tai ir uzdevums, kas jāveic sabiedrības interesēs, tā var izmantot šo tiesisko pamatu, lai apstrādātu personas datus, ja tas ir nepieciešams šo pilnvaru īstenošanai vai minētā uzdevuma veikšanai. Turklāt šis tiesiskais pamats var tikt izmantots arī gadījumos, kad trešā persona (ar oficiālām pilnvarām) lūdz iestādi atklāt personas datus.

Protams, ir jāņem vērā fakts, ka datus var izmantot daudz un dažādos veidos, tamdēļ iestādei ir rūpīgi jāizvērtē katrs gadījums un skaidri jānosaka, kādas sabiedrības intereses tiek pārstāvētas. Personas datiem ir jābūt adekvātiem, atbilstošiem un tiem ir jāietver tikai tas, kas ir nepieciešams konkrētajam mērķim.

Pirms iestāde (pārzinis) sāk apstrādāt personas datus, ir jānoskaidro, vai konkrētajā gadījumā sabiedrības intereses ir svarīgākas par privātpersonas (datu subjekta) tiesībām uz datu aizsardzību. Lai šādos gadījumos apstrādātu personas datus, ir jāpārliecinās, vai tas ir nepieciešams un attaisnojams. Pirms apstrādes pārzinim ir jāizvērtē, vai ir ievērota proporcionalitāte starp sabiedrības interesēm un personas datu aizsardzību.

Tas nozīmē, ka personas dati var tikt apstrādāti tikai tad, ja tas ir patiešām nepieciešams. Tamdēļ pirms datu apstrādes iesakām veikt proporcionalitātes testu, lai noteiktu, kāpēc konkrētās sabiedrības intereses šajā situācijā ir svarīgākas par datu subjekta tiesībām uz datu aizsardzību. Šī pārbaude ir nepieciešama, lai saprastu, vai apstrāde ir pamatota.

Kad tiešām bez datu aizsardzības ierobežošanas nav iespējams pārstāvēt sabiedrības intereses, pārzinim ir jāizvērtē proporcionalitāte. Respektīvi, jāapsver, vai labums, kas rodas, īstenojot sabiedrības intereses, ir lielāks par trūkumiem, kas rastos, šos datus apstrādājot. Veiciet šo proporcionalitātes testu, atbildot uz tālāk norādītajiem jautājumiem!

  • Kādi dati tiks apstrādāti? Kā un kāpēc?
  • Kādas pamattiesības ierobežos veiktā datu apstrāde?
  • Kādi ir mērķi datu apstrādei? Vai mērķi var sasniegt, neapstrādājot personas datus vai apstrādājot mazākā apjomā?
  • Kāds būs personas datu aizsardzībai draudzīgākais variants, kas vienlaikus palīdzēs efektīvi sasniegt mērķi?
  • Vai mērķis ir skaidrs un precīzi definēts?
  • Vai apstrāde ļauj gūt detalizētu informāciju par personas privāto dzīvi? Cik cilvēku tā skars?
  • Vai sabiedriskais labums proporcionāli ir būtiskāks par datu subjekta tiesībām uz datu aizsardzību ?

Ja, atbildot uz jautājumiem, secināt, ka sabiedrības kopējais ieguvums ir lielāks nekā iespējamais privātuma aizskārums cilvēkam, kura datus plānots apstrādāt, tad šāda datu apstrāde ir atļauta.

Izvērtējiet plānoto datu apstrādi kritiski!

Ieviesiet drošības pasākumus! Piemēram, samaziniet personas datu apstrādes apjomu, ieviesiet darbības beigšanas klauzulu vai beigu termiņu, paredziet īpašus uzraudzības pasākumus! 2

Informatīvās atsauces:

[1] Datu regulas 6. pants

[2] EDAU vadlīnijas par samērīguma pasākumiem, kas ierobežo pamattiesības uz privātumu un datu aizsardzību https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/19-12-19_edps_proportionality_guidelines2_en.pdf