Datu valsts inspekcija, atbildot uz iedzīvotāju jautājumiem saistībā ar darba devēja (tirdzniecības vietās, tirdzniecības centros un tirgus paviljonos) rīcību, izvietojot informāciju (vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju) par atbildīgo personu apmeklētājiem labi redzamā vietā sniedz šādu skaidrojumu:

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, kā arī ievērojot izsludināto ārkārtas situāciju, kas ir pagarināta līdz 2021.gada 6.aprīlim, valdība, lai atvieglotu 2020.gada nogalē pieņemtos ierobežojumus saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatības mazināšanu valstī, 2021.gada 5.februārī pieņēma grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi), kas paredz, ka tirdzniecības vietās, tirdzniecības centros un tirgus paviljonos ieceļ atbildīgo personu, kura organizē minētajos noteikumos noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un informāciju par atbildīgo personu izvieto visiem labi redzamā vietā[1] . Ministru kabineta noteikumi paredz, ka atbildīgā persona atrodas tirdzniecības vietā, tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā tā darbības laikā un pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu[2] .

Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē – sadaļā “Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem” ir skaidrots, ka “Tiesību normas mērķis ir nodrošināt, ka uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonai ir skaidri zināma un uzreiz pieejama tirdzniecības dalībnieka pilnvarota atbildīgā kontaktpersona, pie kuras vērsties, lai pārliecinātos par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu tirdzniecības vietā.”[3].

Datu valsts inspekcija secina, ka gan atbildīgās personas datu apstrādes tiesiskais pamats, gan arī nolūks (mērķis), kāpēc darba devējam noteikts pienākums izvietot identificējošo informāciju par atbildīgo personu izriet no normatīvā regulējuma – informācijas publiskošanas pienākums noteikts normatīvā aktā ar mērķi darīt informāciju par atbildīgo personu pieejamu uzraudzības un kontroles iestāžu amatpersonām, darbiniekiem, lai atvieglotu nepieciešamās pārbaudes tirdzniecības vietā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Datu valsts inspekcija informē, ka atbildīgās personas datu apstrāde – identificējošas informācijas un kontaktinformācijas publicēšana[4] tirdzniecības vietas apmeklētājiem brīvi pieejamā vietā ir atbilstoša Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunktam, kas paredz, ka darba devējam (pārzinim[5]), pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta noteikumos, ir noteikts juridisks pienākums apstrādāt, tai skaitā darīt publiski pieejamus, atbildīgās personas datus[6].

 


INFORMATĪVAS ATSAUCES:

[1] MK Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 24.10punkts nosaka, ka tirdzniecības dalībnieks, tirdzniecības centra īpašnieks vai tiesiskais valdītājs un tirgus pārvaldītājs ieceļ atbildīgo personu, kas organizē šajos noteikumos minēto epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu tirdzniecības vietā, tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā.  Kā arī Informācija par atbildīgo personu tiek izvietota labi redzamā vietā.

[2] Ministru kabineta noteikumu 24.11 punkts nosaka, ka šī atbildīgā persona atrodas tirdzniecības vietā, tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā tā darbības laikā un pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu, kā arī pēc uzraudzības un kontroles iestādes pieprasījuma objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā tirdzniecības vietā, tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā esošo apmeklētāju skaitu.

[3] https://www.em.gov.lv/lv/atbildes-uz-biezak-uzdotajiem-jautajumiem “ATBILDĪGĀ PERSONA”

[4] Regulas 4.panta 2.punktā minētajam apstrādes jēdzienam (“apstrāde” ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana).

[5] Regulas 4.panta 7.punkta izriet, ka par personas datu apstrādes atbilstību Regulas prasībām ir atbildīgs pārzinis – fiziskā vai juridiskā persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

[6] Regulas 4.panta 1.punktu "personas dati" ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu ("datu subjekts"); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.