#dviskaidro Jaunumi Ziņas
izlaidums un emocijzīmes

Iestājoties izlaidumu laikam, aktualitāti atgūst tēma par šajos pasākumos uzņemto fotogrāfiju publicēšanu sociālajos tīklos. Lai arī izlaiduma laikā notvertie mirkļi var būt tik skaisti, ka nav iespējams atturēties no to atrādīšanas interneta vidē, šādas darbības ir jāizvērtē, ievērojot citu personu tiesības gan uz privātumu, gan datu aizsardzību.

Skaidrojumā iekļautas divas situācijas - fotogrāfijas publicē izlaiduma apmeklētāji, viesi, absolventi un fotogrāfijas, kuras publicē izglītības iestādes (bērnudārzi, mūzikas skolas, vispārējās izglītības iestādes, koledžas, universitātes).

Jau 2018.gada maijā kliedējām radušos mītu, ka Vispārīgā datu aizsardzības regula (turpmāk-Datu regula) aizliedz filmēt vai fotografēt publiskos pasākumus un publicēt iegūtos personas datus. Jāatzīmē, ka sākotnēji sociālos tīklos neiztikām bez attēliem, kur absolventiem seja izdaiļota ar emocījzīmēm un mirkļbirkas #GDPR.


 

Privātās un mājsaimniecības vajadzības jeb Datu regula uz mani neattiecas?

Situācijās, kad vecāki publicē savu bērnu fotogrāfijas, draugi savu draugu, u.tml., šāda datu apstrāde Datu regulas izpratnē tiek veikta privātām un mājsaimniecības vajadzībām. [6] Tas nozīmē, ja iegūtos fotoattēlus neplānojat rādīt tālāk par privāto saraksti vai šauram draugu lokam  sociālajos tīklos personiskos nolūkos, ierobežojot iespēju kādam dalīties ar fotoattēliem, tad minētās darbības ar fotoattēliem neiekļaujas Datu regulas tvērumā. 

Jāatzīmē, ka situācijās, kad ar attēlu dalāmies sociālos tīklos, neierobežojot personu, kuri var redzēt attēlus, loku, kā arī ļaujam citiem dalīties ar fotoattēliem, publicētājs kļūst par pārzini un uz veikto datu apstrādi būs attiecināmas Datu regulas prasības.

Tomēr vienmēr ir jāpadomā arī par “svešinieku” - ģimenei vai draugu lokam nepietuvinātu personu tiesībām uz privātumu. Jāievēro, ka, kaut arī persona ir ieradusies pasākumā, tā var nevēlēties, lai pasākuma apmeklēšana tiek parādīta publiskajā vidē [7].

Lai kādam šo skaisto notikumu neizbojātu, vienmēr apdomāt fotogrāfiju, kurā redzamas citas personas, publicēšanu interneta vidē. Ja publicējam fotogrāfijas no svinīgajiem brīžiem izlaiduma laikā, izvērtējam, vai tiešām šajās fotogrāfijās ir jābūt redzamiem arī sev vai absolventam nepazīstamiem izlaiduma viesiem.

Pirms izlaiduma fotoattēla vai video publicēšanas, kuros ir redzamas citas personas, uzdod sev kontroljautājumus:

  • Kam personas dati būs redzami?
  • Uz kuru cilvēku attiecas dati vai foto? 
  • Kāds ir datu publicēšanas mērķis?
  • Kas publicē datus? 
  • Kāda ietekme var būt publikācijai? 

Izglītības iestādes veiktā datu apstrāde jeb Datu regula uz mani attiecas!

Situācijās, kad izglītības iestādes organizē izglītības procesa noslēguma pasākumu (sabiedrībā zināms kā izlaidums) absolventiem, kurā plānots veikts fotografēšanu vai filmēšanu, kā arī vēlāk attēlus publicē izglītības iestādes tīmekļa vietnē, sociālajos tīklos, novada avīzē vai kur citur, apzināmies, ka uz šādām darbībām attiecas Datu regulas prasības [1].

Tiesiskais pamats, kurš atbilstošākais?

Attiecībā uz izglītības iestāžu publicētajām fotogrāfijām, būs attiecināmas Datu regulas prasības, kas nozīmē, ka ir nepieciešams piemērot atbilstošu tiesisko pamatu [2], lai datu apstrāde – fotogrāfiju publicēšana būtu likumīga.

Ievērojot Datu regulas nosacījumus, izlaiduma fotogrāfiju, kurās redzamas identificējamas fiziskas personas, publicēšana sociālajos tīklos ir personas datu apstrāde. Kā jebkurai personas datu apstrādei, ir jāpiemēro minētajā regulā noteiktās prasības

Konkrētajā gadījumā Datu valsts inspekcija identificē trīs iespējamos tiesiskos pamatus, kurus varētu piemērot izglītības iestādes veiktajai datu apstrādei.

Sabiedrības intereses

Pašvaldību izglītības iestādes, konkrētajā gadījumā datu apstrādes procesu var balstīt uz sabiedrības interesēm par izglītības iestādes organizētajiem pasākumiem.

Skaidrojam, ka veicot izlaiduma apmeklētāju (absolventi, vecāki un citi viesi) datu apstrādi, lai izpildītu izglītības iestādei noteiktos uzdevumus, kurus veic sabiedrības interesēs, kā arī īstenojot izglītības iestādei likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (izlaiduma organizēšana, diploma izsniegšana absolventiem, kas tiek īstenots saņemot finansējumu, piemēram, no pašvaldības), līdzīgi kā piemērojot leģitīmās intereses, izglītības iestādei ir jāveic interešu samērošana. Izglītības iestādei ir nepieciešams izvērtēt sabiedrības kopējo ieguvumu, piemēram, iespēju atskatīties par izlaiduma norises gaitu attiecībā pret izlaiduma apmeklētāju tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību (netikt publicētam izglītības iestādes sociālajos tīklos, tīmekļa vietnē vai vietējā pašvaldības avīzē). Tas nozīmē, ja sabiedrības kopējais ieguvums ir lielāks nekā iespējamais privātuma aizskārums izlaiduma apmeklētājiem, tad šāda datu apstrāde ir atļauta [9]

Likumīgās intereses

Privātās izglītības iestādes konkrētajā gadījumā datu apstrādes procesu var balstīt uz leģitīmajām (turpmāk-likumīgām) interesēm.

Skaidrojam, ka balstoties uz likumīgām interesēm, kad tiek pretnostādītas absolventu, vecāku, viesu u.c. izlaidumu apmeklētāju intereses uz privātumu un izglītības iestādes likumīgās intereses (piemēram, popularizēt izglītības iestādi), IR jāveic interešu līdzsvarošanas pārbaude (izglītības iestādes (kas ir pārzinis) un izlaiduma dalībnieku (kas ir datu subjekts) kā tiesiskais pamats datu apstrādei tiek izvēlēts Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts) – interešu samērošana. Ar to saprotam, ka ir jāvērtē, kā plānotā personas datu apstrāde (fotografēšana, filmēšana un publicēšana)  ietekmēs cilvēku. Tātad izglītības iestādes interesei ir jābūt daudz svarīgākai, nekā izlaiduma apmeklētājam radītajām negatīvām sekām un riskiem (ja tādi var rasties).

Vienlaikus izlaiduma apmeklētājs (ja tā ir nepilngadīga persona, tad viņa likumiskais pārstāvis) ir jāinformē par šādu personas datu apstrādi [10].

Izlaiduma apmeklētājs ir devis savu piekrišanu

Izglītības iestādes publicē ierakstus ar absolventu fotogrāfijām, lai parādītu, ka šādi svētki ir svinēti un absolventi tiek celti godā.

Personas piekrišana ir jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu (vai savu bērnu) personas datu apstrādei. [4] Savukārt pilngadīgie absolventi paši var sniegt piekrišanu savai datu apstrādei šādos gadījumos.

Tā kā līdz pilngadības sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā [3], lai veiktu bērnu personas datu apstrādi (fotografēšanu, filmēšanu), ir jāsaņem vecāku (bērnu likumisko pārstāvju) piekrišana.

Kāpēc piekrišana kā tiesiskais pamats var būt nepiemērots konkrētajā gadījumā?

Izglītības iestādei ir jānodrošina iespēja jebkurā laikā šo piekrišanu atsaukt. Tas var radīt risku, ka publicējot šādus attēlus kāds no pasākuma dalībniekiem var izlemt, ka nevēlas, lai bilde būtu publiski pieejama un īstenot savas tiesības uz piekrišanas atsaukšanu, kas nozīmē, ka izglītības iestādei ir jānodrošina, ka konkrētais fotoattēls tiek izņemts no publiskās vides pēc šādas informācijas saņemšanas [11].

Izlaiduma apmeklētāju informēšana

Izglītības iestādei vienmēr pirms datu apstrādes veikšanas vai pēc iespējas tās laikā jāveic absolventu/datu subjektu informēšana par datu apstrādes mērķiem, tiesisko pamatu, iespējām, iebilst vai atsaukt piekrišanu, kā arī citām tiesībām, piemēram, ar sūdzību vērsties pie uzraugošās iestādes – Datu valsts inspekcijas.

Vairāk pa nepilngadīgu bērnu datu apstrādi izglītības iestādēs lasīt: https://www.dvi.gov.lv/lv/bernu-dati-skolas-un-bernudarzos

 

Aicinām apmeklēt arī sadaļu #BALTSUZMELNA un iepazīties ar kampaņas materiāliem, kur skaidrojam robežu starp vārda brīvību un privātumu.

 

INFORMATĪVAS ATSAUCES:

[1] “apstrāde” ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos

pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana. Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4.panta 2) apakšpunkts.

[2] Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkts

[3] Civillikuma 117.pants.

[4] Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4.panta 11) apakšpunkts

[5] Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts

[6] Vispārīgās datu aizsardzības regulas Preambulas 18.apsvērums

[7] Izņēmuma gadījums, apmeklējot publiskos pasākumus, ja pasākuma organizētājs jau iepriekš ir informējis, ka pasākuma laikā tiks veikta fotografēšana vai filmēšana, un iegūtie materiāli tiks publicēti pasākuma organizētāja sociālajos tīklos, tīmekļa vietnē vai, piemēram, vietējā avīzē, un persona, apzinoties šo faktu – apmeklē pasākumu.

[8] Pārziņa definīcija skaidrota, izmantojot rubrikas #DVIskaidro “Kas ir pārzinis?” https://www.dvi.gov.lv/lv/jaunums/dviskaidro-kas-ir-parzinis

[9] Datu regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts

[10] Datu regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts

[11] Datu regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts

parzinis
Paris fotografejas parka